Hoppa till huvudinnehållet

AH202X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik, avancerad nivå 30,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AH202X (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska minst omfatta informationssökning, litteraturstudier, teori- och metodbeskrivning samt resultatanalys. Tidsåtgången ska motsvara 20 veckors heltidsstudier. Förslag till examensarbeten formuleras av student, företag eller av Tågtrafikgruppen. Förslaget beskriver bakgrunden och den tänkta uppgiften på c:a en A4-sida. I samråd med handledare utarbetar studenten en projektplan med syfte och arbetsinsatsens art. En preliminär projektplan tas fram och diskuteras. Sedan examinator godkänt planen registreras den studerande på kursen. Detta presenteras sedan vid ett offentligt Förseminarium.

Examensarbetet ska resultera i en rapport som speglar ett vetenskapligt arbetssätt. Rapportmanuset ventileras på ett så kallat Slutseminarium. Vid detta deltar examinator och opponenter samt företags­representanter. Vid seminariet avgör examinator vilka omarbetningar / tillägg som studenten behöver göra. Examensarbetet kan senare godkännas utan ytterligare seminariebehandling.

Lärandemål

Målet är att utveckla förmågan att tillämpa vetenskapliga metoder för att analysera problem och frågeställningar inom tågtrafikområdet, identifiera samt finna och jämföra olika alternativ och utvärdera dess lösning.

Målet är vidare att den studerande skall tränas i ett ingenjörsmässigt arbets- och redovisningssätt på vetenskaplig grund. Här ingår att planera och genomföra den process med problemdefinition, modell­bygge, analys och utvärdering som skall leda fram till slutresultatet. Dessutom att förbättra kunskaperna i muntlig presentation och skriftlig rapportskrivning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 60 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas, där det åtminstone ingår:

  • AH2026 Grundkurs inom järnväg och tågtrafik eller motsvarande kunskaper.

Det är examinator som avgör om studenten har den fördjupning som avses och att studenten avklarat huvuddelen av studierna innan examensarbete påbörjats. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig.

Examensarbetet skall normalt utföras under utbildningens sista termin.     

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratursökning och referat ingår i examensarbetet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt arbete (inom de tre områdena tekniskt och vetenskapligt innehåll, process och presentation) krävs godkänd projektplan och godkänd slutrapport, seminariebehandling av rapport samt deltagande som opponent vid annat examensarbetsseminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH202X

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Lindahl (anders.lindahl@abe.kth.se)