AH2031 Järnväg signalteknik - projektering 7,5 hp

Railway Signalling System - Project Planning

Kursen ger insikt i projektering av järnvägssystem och signalanläggningar

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Allmänna principer för signalprojektering
 • Signal- och trafikeringsprinciper
 • Sidoskydd, frontskydd och spårledningar
 • Växlingsvägar, förregling och spårväxlar
 • ATC: funktion, projektering och validering
 • Vägskydd, deras funktion  och projektering
 • Elkraft till järnvägen
 • Signalering för ökad kapacitet

Lärandemål *

Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskap om planering och projektering av signalsystem för spårburen trafik genom att de skall kunna:

 • Förklara behovet av ett signalsäkerhetssystem
 • Förstå de olika delarna och funktionerna i ett signalsäkerhetssystem
 • Projektera ett säkert signalsystem
 • Optimera signalsystemet för ökad kapacitet

Kursupplägg

Kursen genomförs med tolv dagar med föreläsningar och genomgångar av projektering som ger den grundkunskap som behövs för att förstå och tillämpa ämnesområdet. Kursen examineras genom fem projektuppgifter som skall lämnas in och godkännas.

Kursen går även att följa på distans.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Högskolestudier om minst 120 hp samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Särskild behörighet:

AH2029 Järnvägssignalteknik-Signalsystem eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 - Projekt, 7,5 poäng, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg *

Ett obligatoriskt projektarbete som motsvarar 7,5 hp med betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Albania Nissan

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2031

Ges av

ABE/Transportplanering

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

AH202X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se