Hoppa till huvudinnehållet

AH2102 Logistik och transport 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i logistik samt viss förmåga att analysera lager och transportproblem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2102 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Logistik tillämpas inom ett stort antal områden och branscher såsom humanitära, militära, urbana och kommersiella syften. Alla företag som förvaltar varor måste hantera logistik och deras roll i en försörjningskedja. Huvudfunktionerna i ett företag som vanligtvis ingår i begreppet logistik innefattar inköp, lagerhantering och transporter.

Kursen behandlar grundläggande begrepp, metoder och tekniker inom konstruktion och drift av logistiksystem och integrerade leveranskedjor. Utformning och hantering av försörjningskedjor är en viktig del av strategin som kan skapa konkurrensfördelar. En effektiv leveranskedja måste konfigureras för att leverera kundnytta och samtidigt upprätthålla viktiga kostnadsfördelar. Företag använder nya verktyg för att modellera hela leveranskedjan för att på så vis integrera företagets logistik och operationer.

Kursen introducerar de grundläggande begrepp inom distributionskedjor, även betydelsen av olika transportslag och tekniker, lagerhantering, miljöaspekter logistik och effekterna av IT. Stor vikt läggs vid användning av grundläggande principer, modeller och fallstudier för att illustrera de underliggande begreppen. Kursen är projektbaserad, vilket gör det möjligt för studenterna att tillämpa logistiska verktyg och metoder i verkliga situationer och för att koppla förvärvade teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet.

De viktigaste ämnen som behandlas inom kursen är:

 • Introduktion av grundläggande begrepp inom logistik och transport
 • De fyra klassiska trafikslagen för godstransporter
 • Lagerhantering
 • IT inom logistik
 • Grundläggande transport terminologi
 • Enhetslaster och intermodala transporter
 • Lagring och terminaler
 • Transportnät
 • Aktörsstruktur
 • Reglering av godstransporter
 • Miljöaspekter av logistik och transport
 • Humanitär logistik

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer studenterna att kunna:

 • Visa förståelse för grundläggande begrepp, problem och utmaningar inom logistik och transport.
 • Definiera och förklara huvuddelen av kostnaderna inom logistik och transport.
 • Tillämpa metoder och verktyg för att lösa problem relaterade till logistik samt planering, konstruktion och drift av leverantörskedjor.
 • Diskutera problem relaterade till logistik och transport.
 • Identifiera och utvärdera alternativa transportsätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik. Samt Eng B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rushton, A., Croucher, P. and Baker, P. (2022), The handbook of logistics & distribution management - Understanding the Supply Chain (7th edition), Kogan Page, London

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Övning, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter
Deltagande i Seminarium 1 och Slutseminariet

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2102

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Behzad Kordnejad, behzad.kordnejad@abe.kth.se, +46 8 790 8817

Övrig information

Gammal kod: 1N1217