AH2170 Transport Data collection and Analysis 7,5 hp

Transport Data collection and Analysis

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Utvärdering, design, planering och styrning av transportsystem kräver omfattande data och en systematiskt och effektivt planering för datainsamling.

Behovet av data och metoder för analys av data måste anpassas till problemet och platsen i fråga. Olika typer av data kräver olika bearbetningstekniker samt metoder av noggrann statistisk dataanalys.

Kursen skall ge kunskaper om datainsamling och analytiska metoder samt urval och tolkning av statistiska tester som är relevanta för de studerade problemen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10026

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10047

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

 • Identifiera lämpliga metoder för transport, trafik- och rumsligadatainsamling
 • Förstå transport och Geoinformation databehov
 • Förstå rollen av samplet i datainsamlingsprocessen
 • Användning av beskrivande statistik för analys och bearbetning av data.
 • Utföra Extremvärdesanalys
 • Kunna dra statistiska slutsatser from hypotesprövning och intervalluppskattningar
 • Ange och uppskatta linjära regressionsmodeller och diskreta val modeller
 • Applicera metoder och tolka resultat med hjälp av statistisk programvara
 • Utforma och utföra stated- preferensen studie
 • Diskutera och jämföra linjära regressionsmodeller och diskreta val modeller och deras attribut

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Transport geoinformationdatabehov
 • Provtagning och statistiska prov
 • Beskrivande statistik och extremvärdesanalys
 • Hypotesprövning och konfidensintervall
 • Linjär regression och tillämpningar (inom transport och trafik)
 • Maximal uppskattning likelihood-metoden och applikationer
 • Andra dataanalys och modellbyggnadsmetoder

Innehållet i kursen presenteras och utbildas i övningsuppgifter. Tillämpningarna berör säkerhetsstudier, trafikstudier och transportplanering. Vidareutbildning i fältundersökningar samt uppgiftsinsamlingar, begränsning och analys genomförs i form av omfattande projektarbete. Projektet omfattar alla de viktigaste stegen som måste göras, det skall även innehålla förberedelse samt diskussion av resultaten. Studenterna kommer även att muntligt presentera sina resultat för diskussion.

Behörighet

Kandidatexamen i teknik, naturvetenskap, ekonomi, planering eller en liknande examen med minst 60 hp. (ECTS) i matematik, fysik statistik och/eller datavetenskap, enligt villkoren för behörighet till masterutbildning i transport och geoinformationssystem. Tillsammans med dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

Möjlig litteratur kan inkludera:

S. Washington, M. Karlaftis, F. Mannering, Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis (2003).

Utdelat material under lektion samt i Bilda.

Andra användbara böcker:

 • M. Ben-Akiva, S. Lerman, Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand, MIT Press, 1987.
 • J. de D. Ortúzar and L.G. Willumsen, Modelling Transport (2002).
 • O’Flaherty (ed.), Transport Planning and Traffic Engineering, chapter 12-13, 1997.

Examination

 • PRO1 - Project Assignments, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Written Examination, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En obligatorisk skriftlig tentamen motsvarande 4 hp med betygsskala A-F och ett obligatoriskt projektarbete som motsvarar 3,5 hp med A-F. Kursbetyget kommer att fastställas av betyg på tentamen och projekt med betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Systemanalys och ekonomi

Kontaktperson

Anders Karlström

Examinator

Anders Karlström <anders.karlstrom@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.