Hoppa till huvudinnehållet

AH2170 Transport Data collection and Analysis 7,5 hp

Utvärdering, design, planering och styrning av transportsystem kräver omfattande data och en systematiskt och effektivt planering för datainsamling.

Behovet av data och metoder för analys av data måste anpassas till problemet och platsen i fråga. Olika typer av data kräver olika bearbetningstekniker samt metoder av noggrann statistisk dataanalys.

Kursen skall ge kunskaper om datainsamling och analytiska metoder samt urval och tolkning av statistiska tester som är relevanta för de studerade problemen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2170 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Transport geoinformationdatabehov
 • Provtagning och statistiska prov
 • Beskrivande statistik och extremvärdesanalys
 • Hypotesprövning och konfidensintervall
 • Linjär regression och tillämpningar (inom transport och trafik)
 • Maximal uppskattning likelihood-metoden och applikationer
 • Andra dataanalys och modellbyggnadsmetoder

Innehållet i kursen presenteras och utbildas i övningsuppgifter. Tillämpningarna berör säkerhetsstudier, trafikstudier och transportplanering. Vidareutbildning i fältundersökningar samt uppgiftsinsamlingar, begränsning och analys genomförs i form av omfattande projektarbete. Projektet omfattar alla de viktigaste stegen som måste göras, det skall även innehålla förberedelse samt diskussion av resultaten. Studenterna kommer även att muntligt presentera sina resultat för diskussion.

Lärandemål

 • Identifiera lämpliga metoder för transport, trafik- och rumsligadatainsamling
 • Förstå transport och Geoinformation databehov
 • Förstå rollen av samplet i datainsamlingsprocessen
 • Användning av beskrivande statistik för analys och bearbetning av data.
 • Utföra Extremvärdesanalys
 • Kunna dra statistiska slutsatser from hypotesprövning och intervalluppskattningar
 • Ange och uppskatta linjära regressionsmodeller och diskreta val modeller
 • Applicera metoder och tolka resultat med hjälp av statistisk programvara
 • Utforma och utföra stated- preferensen studie
 • Diskutera och jämföra linjära regressionsmodeller och diskreta val modeller och deras attribut

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i teknik, naturvetenskap, ekonomi, planering eller en liknande examen med minst 60 hp. (ECTS) i matematik, fysik statistik och/eller datavetenskap, enligt villkoren för behörighet till masterutbildning i transport och geoinformationssystem. Tillsammans med dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Möjlig litteratur kan inkludera:

S. Washington, M. Karlaftis, F. Mannering, Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis (2003).

Utdelat material under lektion samt i Bilda.

Andra användbara böcker:

 • M. Ben-Akiva, S. Lerman, Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand, MIT Press, 1987.
 • J. de D. Ortúzar and L.G. Willumsen, Modelling Transport (2002).
 • O’Flaherty (ed.), Transport Planning and Traffic Engineering, chapter 12-13, 1997.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Written Examination, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En obligatorisk skriftlig tentamen motsvarande 4 hp med betygsskala A-F och ett obligatoriskt projektarbete som motsvarar 3,5 hp med P/F. Kursbetyget kommer att fastställas av betyg på tentamen och projekt med betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Karlström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2170

Ges av

ABE/Transport och systemanalys

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michele Simoni (micheles@kth.se)