Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAH2173 Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AH2173 (VT 2015–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduction to public transport systems: history, current state and trends
 • Strategic planning
 • Network design
 • Public transport sector organization
 • Service quality assessment
 • Public transport performance, analysis and modeling
 • Operations planning
 • Service reliability and control
 • Data collection methods and advanced public transport systems

Lärandemål

 • Understand the four step transport planning process
 • Discuss the primary stakeholders and factors influencing public transport development
 • Understand and compare alternative organizational structures in the public transport sector
 • Compare alternative public transport service patterns and network structures
 • Calculate and interpret measures of service and network performance
 • Express mode choice and route choice as a discrete choice model
 • Apply methods for frequency determination, timetable design and vehicle scheduling
 • Identify the sources of service uncertainty and their impact on service performance

Kursupplägg

The course consists of lectures and tutorials with student participation, a study visit, one exercise and a project. The project involves the analysis and evaluation of alternative network designs and their implications on operations. The project covers all the major steps that have to be undertaken including data analysis, documentation and conclusions in the form of a report and a presentation and discussion

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller masterprogrammet Transport och Geoinformatik är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

 • kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 60hp i matematik, fysik, statistik, eller datavetenskap; samt
 • Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Ceder (2007). Public Transit Planning and Operations – Theory, Modeling and Practice.
 • Vuchic (2005). Urban Transit – Operations, Planning and Economics.
 • Vuchic (2007). Urban Transit - Systems and Technology.
 • A selection of research articles.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Project, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Examination, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • PRO1 - Project, 3.5 credits, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Examination, 4.0 credits, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

Written examination (4,0 cr) and exercises and projects (3,5 cr)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Erik Jenelius

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2173

Ges av

ABE/Transportplanering

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Jenelius (jenelius@kth.se)