Hoppa till huvudinnehållet

AH2905 Avancerad analys och design av vägbeläggningar 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2905 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Mekanik inom flexibla beläggningar och vägbyggnadsmaterial
 • Brottmekanik
 • Teori om viskoelasticitet
 • Teori om plasticitet och viskoplasticitet
 • FE modellering av överbyggnadskonstruktioner
 • X-Ray datortomografi & digital bildanalys
 • Mikromekanik för vägbyggnadsmaterial

Lärandemål

Kursen behandlar design och analys av asfalt- och betongbeläggningar. Efter godkänd kurs skall studenten:

 • Kunna utföra analyser av överbyggnader.
 • Ha en grundläggande kunskap om brottmekanik och dess tillämpning vid beläggningsteknik.
 • Lära sig grunderna inom brottmekanisk provning för karakterisering av vägbyggnadsmaterial.
 • Kunna tillämpa grundläggande begrepp inom viskoelasticitet och brottmekanik för optimering av flexibla beläggningars sprickmotstånd.
 • Förstå grunderna i plasticitet och viskoplasticitet och kunna använda FEM för att utvärdera överbyggnadskonstruktioner vid oelastiska deformationer.
 • Ha en grundläggande förståelse för den effekt som den interna strukturen i asfaltmixen har på materialprestanda.
 • Vara förtrogna med moderna metoder för karakterisering av den interna strukturen i asfaltbeläggningar.
 • Förstå mekanismerna bakom kohesion och adhesion i bituminösa material.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i vägdimensionering, byggande och underhåll, väg- och banteknik om totalt 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF2903 och AF2901.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen innehåller 5 hemuppgifter och en projektuppgift. För att få godkännt på kursen ska alla uppgifter lämnas in och bli godkända av respektive övningsassistent.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Denis Jelagin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2905

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Denis Jelagin (denis.jelagin@abe.kth.se), 08-790 8698