Hoppa till huvudinnehållet

AH2909 C-Campus kurs i framtida vägdesign 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AH2909 (HT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I den här C-Campus kursen kommer studenterna att lära sig grunderna förknippade med framtidens vägteknik. I kursen kommer hela processen från tidiga planeringsstadier till geometrisk och konstruktiv utformning att belysas. I processen kommer både urban utveckling och hållbarhetsperspektivet att belysas. Genom att delta i kursen kommer studenterna att få prova på olika steg i projekteringsarbetet så som, långsiktig miljöpåverkan, säkerhet, trafikeffekter och olika tekniker som en följd av väglokalisering, val av material samt val av lämpliga projekteringsverktyg. Interkulturella aspekter, personligt ledarskap och ett kreativt lärande är en stor del i kursen som också kommer att betygsättas.

Lärandemål

Kursens mål är att låta studenterna prova den tekniska projekteringsprocessen för framtidens vägar, från tidigt planeringsstadie till driftsättning via lektioner, själv-studier och projektarbeten i grupp. Studenterna kommer att få ställa långsiktiga miljömål, trafikala mål och tekniska mål, mot valet av olika vägutformnings-alternativ, materialval och säkerhetsaspekter för framtida vägnyttjande. Kursen kommer att ges inom ramen för C-Campus Virtual Learning-plattformen och leder därmed även till att ge studenterna interkulturella och multidisiplinära färdigheter.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Utvärdera de olika sociala, tekniska och miljömässiga variablerna som påverkar vägtekniken.
 • Klarlägga planeringens roll och placering inom vägteknik.
 • Genomföra en grov trafikkapacitetsbedömning och koppla denna till vägutformningen.
 • Analysera de faktorer som påverkar en vägs geometriska utformning och deras påverkan på trafiksäkerhet. Likaså beskriva olika vägytematerials påverkan på trafiksäkerheten.
 • Förstå hur relevanta faktorer leder fram till den slutliga designen.
 • Förklara mekaniker och faktorer som påverkar en vägs funktion över en längre tidsperiod.
 • Sammanställa en vägprojektering och utvärdera de viktigaste antagandena i processen.
 • Kombinera framtidens krav på en väg med dagens tekniska kunskapsnivå som behövs för projekteringen.
 • Ha en bättre uppfattning om effekterna av interkulturellt samarbete genom gemensamma ansträngningar i grupparbeten.

Kursupplägg

Kursen kommer att ges via C-Campus som ett virituellt lärande i samarbete mellan KTH och Tsinghua University. Som sådan kommer en stor del av kursen att ges online via moduler med fixerade inlämningstider. Regelbundna ickevirituella aktiviteter mellan studenter och lärare kommer att hållas. Kursen kommer att använda en kreativ lärmetod i vilken studenter från KTH och från Tsinghua kommer att bilda grupper för att genomföra övningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

150 hp inom teknik eller naturvetenskap samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande En B/En 6 (TOEFL/IELTS exempelvis)

Eftersom antalet deltagare är begränsat kommer ett urval att ske utifrån ett kortfattat (ca 1 A4-sida) motivationsbrev som skall bifogas ansökan.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursmaterial kommer att distribueras digitalt i samband med lektionerna.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig individuell tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övning 2, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN3 - Kamratutvärdering, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenterna kommer att få slutbetyg på skalan A-F, som ett medelbetyg på ingående moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2909

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nicole Kringos (nicole.kringos@abe.kth.se)