Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ger fördjupningar i avancerade statistiska metoder för analys av mätdata.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AH2917 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Generaliserade matrisinverser
 • Fri nätutjämning
 • Varians-kovarians-komponenter: Helmert-metoden, MINQUE och BQUE
 • Lokala överbestämningar
 • Data-snooping och grovafel-sökning

Projektarbetet avser utjämning och analyser av en 2D-trianguleringsnät. Arbetet och resultatet ska redovisas i en projektrapport.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

 • kunna beräkna generaliserade matrisinverser och tillämpa dem i fri nätsutjämning
 • förstå begreppen varians- och kovarians-komponenter och hur dessa kan uppskattas
 • kunna detektera grova fel i mätdata

Kursupplägg

Föreläsningar:    16 tim

Projektarbete:   60 tim

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande:

 • Kandidatexamen eller motsvarande inom lantmäteri eller geoinformatik motsvarande minst 180 hp samt dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

För programstuderande:

 • AH2921 Felteori eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

För fristående studerande:

 • Kandidatexamen eller motsvarande inom lantmäteri eller geoinformatik motsvarande minst 180 hp samt dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

För programstuderande:

 • AH2921 Felteori eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fan, H. (2006). Theory of Errors and Least Squares Adjustment. KTH.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Project, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbete (PRO1; 7.5hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Huaan Fan

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2917

Ges av

ABE/Geodesi och satellitpositionering

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Huaan Fan, huaan.fan@abe.kth.se, 08-790 7340