AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp

Investment Analysis

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Förklara begreppen ränta och tidsvärde av pengar

 • Tillämpa formler för att hantera tidsvärde av pengar

 • Analysera investeringar utifrån olika metoder för lönsamhetsbedömning samt utifrån hållbarhetsmål genom beaktande av livscykel-ekonomiska aspekter och timing av investeringar

 • Konstruera och använda datorbaserade kalkylmodeller för analys av investeringar och lönsamhetsbedömningar

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Formler för hantering av tidsvärdet av pengar

 • Teorier och metoder för investeringsbedömning

 • Kassaflödesanalys av investeringar med tillämpning på kommersiella fastigheter. Analyser gör både på totalt och eget kapital

 • Introduktion till och tillämpningsövningar i Excel med fokus på formeluppbyggnad och strukturering av Excelmodeller

 • Projektarbete i grupp. Studenterna ska självständigt tillämpa kunskaper från föreläsningar och övningar genom uppbyggnad och användning av en praktiskt tillämpbar modell för kassaflödesanalys i Excel, avseende fastighetsinvesteringar

Behörighet

Programstudenter inom Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad och Kandidatprogrammen i Fastighet och finans samt Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling bör ha avslutat kursen samhällsekonomi (AI1107) alternativt kursen samhällsbyggnadsekonomi (AI1128).

Litteratur

Jonathan Berk & Peter DeMarzo –“Corporate Finance”, Global Edition (Pearson), senaste upplagan.

Utrustningskrav

Miniräknare.

Examination

 • PRO2 - Projekt, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektarbetet utförs i grupper indelade av kursansvarig lärare. Projektarbetet utförs i grupp men examineras på individnivå. Projektarbetena är tidsbegränsade och måste examineras inom en viss tid, angiven av kursansvarig lärare, för att kursbetyg skall ges. Studenter som ej når P på examinationsmoment PRO1 kan examineras igen under ordinarie omtentamensperiod.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

 Slutbetyget blir, då alla förutsättningar uppfylls, detsamma som betyget på den skriftliga tentamen.

Ges av

ABE/Bygg- och fastighetsekonomi

Examinator

Åke Gunnelin <ake.gunnelin@abe.kth.se>

Övrig information

Undervisningsspråket är svenska, medan all kurslitteratur och övrig tryckt information såsom föreläsningsnotat (HandOuts), kursPM, projektinstruktion samt skriftlig tentamen, är på engelska. Den skriftliga tentamen (TEN2) kan valfritt besvaras på svenska eller engelska liksom den skriftliga delen av projektrapporten (PRO2).

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.