Hoppa till huvudinnehållet

AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1108 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Formler för hantering av tidsvärdet av pengar

 • Teorier och metoder för investeringsbedömning

 • Kassaflödesanalys av investeringar med tillämpning på kommersiella fastigheter. Analyser gör både på totalt och eget kapital

 • Introduktion till och tillämpningsövningar i Excel med fokus på formeluppbyggnad och strukturering av Excelmodeller

 • Projektarbete i grupp. Studenterna ska självständigt tillämpa kunskaper från föreläsningar och övningar genom uppbyggnad och användning av en praktiskt tillämpbar modell för kassaflödesanalys i Excel, avseende fastighetsinvesteringar

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Förklara begreppen ränta och tidsvärde av pengar

 • Tillämpa formler för att hantera tidsvärde av pengar

 • Analysera investeringar utifrån olika metoder för lönsamhetsbedömning samt utifrån hållbarhetsmål genom beaktande av livscykel-ekonomiska aspekter och timing av investeringar

 • Konstruera och använda datorbaserade kalkylmodeller för analys av investeringar och lönsamhetsbedömningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser:

SF1627 Matematik för ekonomer, 9 hp (TFOFK, TFAFK)

eller

SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp (CSAMH)

eller 

HF1904 Linjär algebra 5 hp och HF1905 Matematisk analys 5 hp (TIBYH)

samt

AI1128 Samhällsbyggnadsekonomi (TFOFK, TFAFK, CSAMH)

eller

AF1740 Ekonomi, kalkylering och organisation (TIBYH)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbetet utförs i grupper indelade av kursansvarig lärare. Projektarbetet utförs i grupp men examineras på individnivå. Projektarbetena är tidsbegränsade och måste examineras inom en viss tid, angiven av kursansvarig lärare, för att kursbetyg skall ges. Studenter som ej når P på examinationsmoment PRO1 kan examineras igen under ordinarie omtentamensperiod.

Övriga krav för slutbetyg

 Slutbetyget blir, då alla förutsättningar uppfylls, detsamma som betyget på den skriftliga tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Åke Gunnelin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1108

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Undervisningsspråket är svenska, medan all kurslitteratur och övrig tryckt information såsom föreläsningsnotat (HandOuts), kursPM, projektinstruktion samt skriftlig tentamen, är på engelska. Den skriftliga tentamen (TEN2) kan valfritt besvaras på svenska eller engelska liksom den skriftliga delen av projektrapporten (PRO2).