Hoppa till huvudinnehållet

AI1111 Fastighetsvärdering 7,5 hp

En grundkurs i fastighetsvärdering.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AI1111 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En överblick av centrala delarna inom ämnesområdet fastighetsvärdering.

Lärandemål

•   Redogöra för grunderna inom värdeteori
•   Diskutera och jämföra innebörden av olika begrepp inom fastighetsvärdering
•   Beskriva fastighetsvärderingsprocessen
•   Redogöra för de olika värderingsmetoder som tillämpas på olika typer av objekt, alltifrån bostadsrätter till skogsfastigheter utifrån ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv.
•   Övergripande beskriva hur marknadsanalys och marknadsinformation tas fram och används i värderingssammanhang
•   Diskutera fastighetsvärdering i samband med intrång respektive miljöskada samt värdering av Green Buildings
•   Diskutera etik och ansvar inom fastighetsvärdering
•   Applicera ovanstående kunskaper i praktiken och genom grupparbete ta fram ett värderingsutlåtande för ett småhus och en kommersiellfastighet av normal karaktär
•   Kritiskt granska och bedöma kvalitet på ett värdeutlåtande samt redovisa och forsvara slutsatserna av ert projektarbete på ett kursseminarium

Kursupplägg

Kursen är indelad i föreläsningar samt övningar där en del är obligatoriska moment som utförs i kursgrupper om minst 2 studenter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande:

•   Utöver grundläggande högskolebehörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska och engelska) krävs 120 hp varav 7,5 hp företagsekonomi eller motsvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Investment Analysis (AI1108)

Utrustning

 Miniräknare till tentamen

Kurslitteratur

Fastighetsnomenklaturen, Institutet för värdering av fastigheter i Stockholm och Fastighetsnytt förlag, Stockholm.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Övning/projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En obligatorisk kontrollskrivning som ger bonuspoäng på sluttentamen är inlagd efter halva kurstiden. De obligatoriska övningsmomenten (projekt) ger också bonuspoäng på sluttentamen.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen tillsammans med obligatoriska projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Lind

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1111

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henry Muyingo, tel: 08-790 6917, e-post: henry.muyingo@abe.kth.se