Hoppa till huvudinnehållet

AI1122 Samhällsbyggnadsprocessen för fastighet och finans 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AI1122 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är indelad i följande moment

1 Samhällsplanering.

- planlagstiftning, hur planering går till, politikens och marknadens roll samt drivkrafter bakom samhällsutvecklingen

2 Mark och vatten, miljöplanering, med finansiella aspekter

- naturgivna förutsättningar, vatten- och avloppssystem, energisystem samt miljöplanering

-samband mellan det offentliga systemet, byggbranschen och det finansiella systemet

-finansiering av infrastrukturella projekt och delprojekt (såsom gator, VA och fjärrvärme, sophantering, el och tele) samt bostadsfinansiering

-långsiktig finansiering och underhåll av fastigheter

3 Ekonomi och etik, med finansiella aspekter

- bedömning av byggandet ur ekonomiska/finansiella och sociala perspektiv samt etiska aspekter på samhällsbyggnadsprocessen

-det finansiella systemets roll - infrastruktur och funktionssätt

-finansiella marknaders roll - struktur, funktioner, normer och historik

-den fasta egendomens roll i det finansiella systemet

Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och studiebesök. Under hela kursen analyserar studenterna ett konkret byggnads- och anläggningsprojekt utifrån de perspektiv som tas upp i de olika momenten. Detta redovisas i form av kursuppsatser och muntliga presentationer.

Lärandemål

Kursens mål är att du ska kunna

 • redogöra för de mänskliga behov och funktionskrav som bör ligga till grund för samhällsbyggandet.
 • beskriva samhällsbyggnadsprocessens skeden från planering och finansiering till förvaltning.
 • beskriva den finansiella sektorn, finansiella system och finansiella marknaders roll i samhällsbyggnadsprocessen
 • redogöra för hur lagar, regelsystem och olika intressenters agerande påverkar den yttre miljön.
 • redogöra för hur naturgivna förutsättningar såsom mark, vatten och ekosystem ligger till grund för samhällsbyggandet.
 • -redogöra för finansiella aspekter mot bakgrund av stadsbyggnads- och miljömässiga förutsättningar för infrastruktur och bebyggelse.
 • analysera etiska frågeställningar i samhällsbyggnadsprocessen.
 • reflektera över hur du som enskild yrkesutövare kan påverka samhällsutvecklingen på kort och lång sikt.
 • lokalisera och använda olika typer av informationskällor och beslutsunderlag.
 • skriva en välstrukturerad och informativ uppsats samt muntligt presentera resultatet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Allmän och särskild behörighet för studier på KTH.

Obligatorisk för åk1, kan ej läsas av andra studenter

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminärt används följande litteratur:

 • Kurskompendium för Samhällsbyggnadsprocessen, Kungliga Tekniska Högskolan, 2005
 • Stadens tekniska system, Birgitta Johansson, Formas, Stockholm 2001
 • Så byggdes staden, Cecilia Björk och Leila Reppen, Svensk Byggtjänst, Västervik, 2000

Litteratur rörande bank, finans och försäkring är ej bestämd, meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Moment, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Moment, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN3 - Moment, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN4 - Sluttentamen, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning 1 - 3, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Ett godkänt skriftligt prov på varje moment (TEN1; 1,5 hp); (TEN2; 1,5 hp); (TEN3; 1,5 hp)
En godkänd kursuppsats på moment 1 samt en uppsats som omfattar moment 1-2, godkända övningar samt deltagande i seminarier och studiebesök (ÖVN; 3 hp)
Godkända skriftliga prov (TEN1-3) och kursuppsatser mm (ÖVN1) i samtliga moment ger godkänt med slutbetyg E.
Sluttentamen (TEN4) krävs för högre slutbetyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Lind

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1122

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Samhällsekonomi, Ekonomisk geografi, Fastighetsekonomiska metoder.

Kontaktperson

Björn Berggren, bjorn.berggren@abe.kth.se, tel. 08-790 8658

Övrig information

Endast för studenter vid FoF programmet

Gammal kod: 1N1350