AI1124 Introduktion till fastighet och finans 1,5 hp

Introduction to Real Estate and Finance

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Fastighets och finansföretag
 • Fastighets och finansmarknader
 • Studiebesök
 • Karriärmöjligheter och kunskapskrav

Lärandemål *

Kursens mål är att du ska kunna

 • känna till företag, organisationer och marknader I fastighets och finansföretag
 • veta mer om kunskapskraven och karriärmöjligheterna I branschen
 • utvecklingstrender inom fastighet och finans
 • beskriva fastighets och finansföretag

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Avslutade gymnasiestudier och antagning i kandidatprogrammet i Fastighet och finans

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Examination och betygKursen omfattar 1,5 poäng fördelade på: Närvaro (1,5p)

Närvaro (NÄR1; 1,5p)
För att bli godkänd på detta moment måste studenten närvara vid minst 80% av schemalagd tid.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kent Eriksson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1124

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lars Silver tel 08-790 7316, epost: lars.silver@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ges under introduktionsveckorna i augusti.

Gammal kod: 1N1352