Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI1125 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Individbeteende, grupprocesser, beslutsfattande, konflikthantering, organisationsstruktur, organisationskultur, organisatorisk förändring, genus, ledarskap.

Exempel på ovanstående teorier, modeller och begrepp inom organisationer i fastighet och finansbranschen.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att skapa insikt om vad det innebär att organisera och leda arbete i organisationer. Detta innebär att du efter kursen ska kunna: 

  1. Definiera och förklara grundläggande teorier, modeller, begrepp och termer inom området organisation och ledarskap 
  2. Diskutera grundläggande teorier, modeller, begrepp och termer inom området organisation och ledarskap samt tillämpa dem på en specifik situation
  3. Utvärdera en organisation och föreslå en strategi för att gå vidare utifrån teorier, modeller, begrepp och termer inom området organisation och ledarskap 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1125

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd