Hoppa till huvudinnehållet

AI1171 Management och etik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1171 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Managementteorier, affärsetik, strategi, marknadsteori, hållbarhet, fastighet, finans, fastighetsförmedling.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom management
  • Redogöra för grundläggande affärsetik
  • Tillämpa managementteorier och affärsetiska begrepp
  • Redogöra för hållbarhetsaspekter på affärsetik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser:

AI1126 Samhällsbyggnadsprocessen för fastighet och finans, för TFOFK

AI1127 Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder, för TFAFK

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Seminarieuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1171

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Fili, 08-790 7354, andreas.fili@abe.kth.se