Hoppa till huvudinnehållet

AI1175 Grundläggande statistik för ekonomer 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1175 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Exempel på statistiska tillämpningar inom olika ekonomiska frågeställningar
  • Deskriptiv (beskrivande) statistik, både visuell (grafisk) och numerisk beskrivning
  • Datatyper
  • Datakällor, insamling av data och urvalsmetoder
  • Offentlig statistikproduktion
  • Sannolikhetslära
  • Diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar
  • Statistisk inferens
  • Punktskattningar, konfidensintervall och hypotesprövning
  • Statistik med Excel (och eventuellt introduktion till R).

Lärandemål

Efter kursen ska studenten ha grundläggande kunskaper om vanligen förekommande statistiska koncept och metoder som ekonomer i olika branscher tillämpar. Efter genomgången kurs ska studenten för olika situationer kunna:

 1. Identifiera lämpliga statistiska metoder.
 2. Utföra beräkningar med hjälp av datorstöd, främst med kalkylprogram som Excel.
 3. Tolka, analysera och presentera resultat från statistiska beräkningar.
 4. Kritiskt använda egna och andras statistiska resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Bertram Steininger

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1175

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd