AI150X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Built Environment, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska:

 • Kunna tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom huvudområdet på ett givet problem
 • Inom givna ramar, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar och lösa större problem på grundnivå inom ämnesområdet
 • Reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
 • Kunna dokumentera och presentera sitt arbete muntligt och skriftligt med krav på struktur, formalia och språkhantering
 • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Seminarier kring forskningsmetod, litteratursökning och rapportskrivning. Författande av arbetet, muntlig redovisning, opposition på annat fördjupningsarbete. Arbetet görs antingen individuellt eller i grupper av två. Kontinuerlig handledning under perioden.

Kursupplägg

Kursen bedrivs som ett projektarbete kring fastighetsekonomiska eller fastighetsjuridiska frågor.

Behörighet

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Det åligger examinator att tillse att studenten har den fördjupning som avses ovan. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig. Examensarbetet skall normalt utföras under utbildningens sista termin.

Litteratur

Meddelas vid kursens start.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Kontaktperson

Peter Ekbäck, 08-790 7357, peter.ekback@abe.kth.se

Examinator

Eidar Lindgren <eidar.lindgren@abe.kth.se>

Eva Liedholm Johnsson <eva.liedholm.johnson@abe.kth.se>

Jenny Paulsson <jenny.paulsson@abe.kth.se>

Jonny Flodin <jonny.flodin@abe.kth.se>

Peter Ekbäck <peter.ekback@abe.kth.se>

Övrig information

Examinator Peter Ekbäck (delegerat till Thomas Kalbro, Eva Liedholm Johnson, Jonny Flodin, Jenny Paulsson, Eidar Lindgren).

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.