AI1511 Rättsvetenskap, fortsättningskurs 7,5 hp

Introduction to Swedish Law, Continuation Course

Rättsvetenskap fk, ger en genomgång av ytterligare rättsområden i svensk rätt med fördjupning av associationsrätten och går även igenom europeisk rätt.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Rättsvetenskap fortsättningskurs följer samma mönster som grundkursen, där olika juridiska ämnesområden studeras var för sig. I regel hålls en föreläsning med åtföljande workshop inom ett ämnesområde per vecka. Under fortsättningskursen skall studenterna författa en skriftlig uppgift, i regel bestående av en promemoria gällande ett givet rättsområde och en given rättsfråga. I uppgiften ingår bland annat att söka och finna material till promemorian. Kursen avslutas med en skriftlig salstentamen.

Lärandemål *

Kursen bygger vidare på Rättsvetenskaplig grundkurs (AI1510) och skall ge ökad bredd inom ytterligare juridiska ämnesområden. I övrigt är lärandemålen desamma som för grundkursen. Efter genomgången kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om den juridiska systematiken, indelning i skilda ämnen och begreppsbildningen, om den juridiska metoden för att lösa problem och grundläggande färdigheter att lösa juridiska tillämpningsproblem. De ämnesområden som behandlas under kursen är främst speciell avtalsrätt, fordrings- och skuldebrevsrätt, borgen och andra säkerheter, sakrätt, immaterial- och marknadsrätt inklusive konkurrensrätt, europarätt, arbetsrätt, straff- och processrätt samt förvaltningsrätt inklusive grundläggande statsrätt.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • Identifiera enklare juridiska problem och identifiera tillämpliga rättsregler inom ovan nämnda juridiska ämnen.
  • Tillämpa och motivera användandet av rättsregler vid lösandet av enklare juridiska problem inom ovan nämnda juridiska ämnen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rättsvetenskap grundkurs (AI1510).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TENC - Tentamen, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNC - PM-uppgift, fortsättningskurs, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen (TENC; 6,5 hp)
Godkända övningsuppgifter (ÖVNC; 0,5 hp)
Slutbetyg på kursen ges av resultat på tentamen. Fullgjorda övningar kan ge extra poäng till tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonny Flodin

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1511

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

e-post: kurser.juridik@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen motsvarar del 2 i Juridisk översiktskurs, AI1551.
För mer information, se www.infra.kth.se/fv/juridik

Gammal kod: 1N1421