AI1515 Rättsvetenskap 7,5 hp

Introduction to Swedish law, basic course

Rättsvetenskap ger överblicken över det juridiska systemet och en genomgång av de viktigaste rättsområdena i svensk rätt. Som alternativ kan en längre kurs läsas, Juridisk översiktskurs, som är på samma nivå men behandlar fler rättsområden. 

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om den juridiska systematiken, indelningen i skilda ämnen och begreppsbildningen, om den juridiska metoden för att lösa problem och grundläggande färdigheter att lösa juridiska tillämpningsproblem. Kursen behandlar ett flertal juridiska ämnesområden såsom europarätt, statsrätt, förvaltningsrätt, avtalsrätt, köprätt, speciell avtalsrätt, fordrings- och sakrätt och fastighetsrätt.

Efter att ha genomgått kursen skall studenten kunna:

•  Identifiera enklare juridiska problem och identifiera tillämpliga rättsregler inom ovan nämnda juridiska ämnen.

•  Tillämpa och motivera användandet av rättsregler vid lösandet av enklare juridiska problem inom ovan nämnda juridiska ämnen.

Kursens huvudsakliga innehåll

I början av kursen ges en föreläsning och en workshop som behandlar det juridiska systemet och den juridiska metoden som grund för fortsatta studier i de olika ämnesområdena. De olika ämnesområdena behandlas därefter var för sig efter varandra.

Kursupplägg

I regel hålls en föreläsning med efterföljande workshop inom samma ämnesområde per vecka. Under kursens gång skall studenten lämna in en skriftlig uppgift bestående av ett referat eller ett par koncentrat (sammanfattningar) av relevanta rättsfall. Dessa rättsfall skall sedan diskuteras vid en workshop. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B och engelska A el motsv.

Litteratur

Kurslittertur meddelas i samband med kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 0,5, betygsskala: P, F

För att tentera krävs minst 70% närvaro på seminarierna på respektive del av kursen.

Krav för slutbetyg

Godkända obligatoriska moment/prov.

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Kontaktperson

studentexp.fob@abe.kth.se

Examinator

Jonny Flodin <jonny.flodin@abe.kth.se>

Påbyggnad

Tillämpad avtalsrätt, Kredit- och obeståndsrätt, Allmän fastighetsrätt.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.