AI1524 Markexploatering 7,5 hp

Land Development

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av dels en seminariedel, dels en projektdel. Seminariedelen behandlar från teoretiska utgångspunkter olika frågor som hör samman med en markexploatering samt ger möjlighet att reflektera kring de teoretiska utgångspunkterna och fördjupa sig i kursmaterialet. I projektet tillämpas kunskaperna. Därutöver görs studiebesök för att praktiskt belysa genomförandet av bebyggelseprojekt.

Seminariedelenska ge kunskaper om vad en markexploatering är, vilka aktörer som är inblandade, vilka aktiviteter som normalt ingår, samt hur olika regelsystem kan användas. Vidare beskrivs hur samordningen av dessa aktörer, aktiviteter och regelsystem varierar beroende på exploateringssituationen.

Projektet innebär att analysera ett bostadsbyggnadsprojekt med avseende på tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Denna analys ska ställas mot lagstiftning om detaljplanering, markförvärvs- och ersättningsregler, ansvar för byggande, förvaltning och finansiering av infrastruktur i bebyggelseområdet.

Lärandemål *

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenten kunskap och förståelse för den komplicerade process – markexploatering – som det innebär att genomföra ett byggprojekt, från idé till färdig produkt. Denna process inkluderar problem som rör planering av markanvändningen, markförvärv, miljömässiga överväganden, byggteknik, utformning och ansvar för olika typer av infrastruktur, ekonomi m.m. Ett projekt involverar också många aktörer, med olika uppgifter och drivkrafter – kommunen, staten, byggherrar, grannar, allmänheten m.fl. Som ett bakomliggande ramverk finns också ett juridiskt system som på olika sätt styr processen.  

Detta innebär att kursdeltagarna efter fullgjord kurs skall kunna:

  • Redogöra för vilka aktörer och aktiviteter som är centrala vid exploateringsprojekt där tonvikten läggs på bostadsbyggande.
  • Analysera tekniska, miljömässiga, ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av alternativa utformningar av markanvändning och bebyggelse.
  • Beskriva den lagstiftning som styr planering, utformning och genomförande av ett projekt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling (AI1520) eller Samhällsbyggandets regelsystem (AI1525) samt Speciell fastighetsrätt (AI1519) eller Fastighetsutveckling och regelsystem (AI1518), eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kalbro, T. & Lindgren, E. Markexploatering (Norstedts Juridik), senaste upplagan.

Övrig kurslitteratur meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • STU1 - Studiebesök, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna Granath Hansson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1524

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

anna.granath.hansson@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.