AI1525 Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 hp

Legal Framework of the Built Environment

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna grunderna i det lagsystem som reglerar och inverkar på hållbar utveckling i samhällsbyggandet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva myndigheters befogenheter och ansvar i beslut rörande markanvändning och byggande
 • Beskriva det lagsystem som reglerar och styr markanvändning och byggande
 • Beskriva det lagsystem som reglerar skydd av natur och bebyggd miljö
 • Tillämpa ovanstående lagregler på fall av olika typer
 • Beskriva den lagreglerade processen för byggande av allmän väg

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar, övningar och seminarier som behandlar grunderna i det lagsystem som reglerar och inverkar på samhällsbyggandet och syftar till hållbar utveckling. Det innefattar regler som styr förändringar av markanvändning genom planer och tillstånd t.ex. vid bygg- eller infrastrukturprojekt. Det innefattar likväl miljölagstiftning såsom regler om hur exempelvis föroreningar i mark påverkar byggandet, skydd av natur och bebyggd miljö samt vilka särskilda regler som finns vid byggande i eller nära vatten. Det innefattar även regler om ansvarsfördelningen (finansiering, byggande och skötsel) mellan offentlig och privat sektor för gator, vatten och avlopp samt andra gemensamma nyttigheter. Studenten ska kunna tillämpa lagsystemet i enklare fall och ha kunskap om lagsystemets påverkan på samhällsbyggandet såsom när tillstånd måste sökas eller när det legala ramverket sätter gränser för vad som får göras.

Behörighet

AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen

AG1137  Planering och styrning av urban och regional utveckling för programstudenter inom Energi och miljö

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Slutbetyg ges av resultat på tentamen.

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Kontaktperson

Eidar A Lindgren (eidar@kth.se)

Examinator

Jenny Paulsson <jenny.paulsson@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.