AI1550 Juridisk översiktskurs 15,0 hp

Introduction to Swedish law

Juridisk översiktskurs ger överblicken över det juridiska systemet och en genomgång av de viktigaste rättsområdena i svensk och europeisk rätt.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är indelad i två delar, del 1 och del 2. I början av del 1 ges en föreläsning och en workshop som behandlar det juridiska systemet och den juridiska metoden som grund för fortsatta studier av de olika ämnesområdena. De olika ämnesområdena behandlas därefter var för sig efter varandra. I regel hålls en föreläsning med efterföljande workshop inom samma ämnesområde per vecka. Vid workshoparna kommer främst olika tillämpningsproblem att diskuteras.

Bland de ämnesområden som behandlas kan nämnas personrätt, avtalsrätt, köprätt, konsumenträtt, associationsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt med successionsrätt, fastighetsrätt, speciell avtalsrätt, fordrings- och skuldebrevsrätt, borgen och andra säkerheter, sakrätt, immaterial- och marknadsrätt inklusive konkurrensrätt, europarätt, arbetsrätt, straff- och processrätt samt förvaltningsrätt inklusive grundläggande statsrätt.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om den juridiska systematiken, indelningen i skilda ämnen och begreppsbildningen, om den juridiska metoden för att lösa problem och grundläggande färdigheter att lösa juridiska tillämpningsproblem.

Efter att genomgått kursen skall studenten kunna:

•  Identifiera enklare juridiska problem och identifiera tillämpliga rättsregler inom kursens ämnesområden.

•  Tillämpa och motivera användandet av rättsregler vid lösandet av enklare juridiska problem inom kursens ämnesområden.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen särskild behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast 4 veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • NÄR1 - Närvaro, - hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Tentamen, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVNA - Övning, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVNB - Övning, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För att tentera krävs godkänd närvaro på respektive del av kursen.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd närvaro (NÄR1; 0,0 hp)

Godkänd närvaro (NÄR2; 0,0 hp)

Godkänd tentamen (TEN!; 7,0 hp)

Godkänd tentamen (TEN2; 7,0 hp)

Godkända övningar (ÖVN1; 0,5 hp)

Godkända övningar (ÖVN2; 0,5 hp)

Slutbetyg på kursen respektive på del av kursen ges av resultatet på tentamen. Fullgjorda övningar kan ge extra poäng till tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonny Flodin

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1550

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Allmän fastighetsrätt, Tillämpad avtalsrätt, Kredit- och obeståndsrätt.

Kontaktperson

studentexp.fob@abe.kth.se