AI1801 Byggprojektledning 7,5 hp

Construction Project Management

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Projektbegreppet, projektledningsverktyg, projektplanering, projektorganisering, upphandling, projektstyrning, projektkommunikation, riskhantering och omvärldsanalys. Projekteringsprocessen aktörer, organisation och informations- och kommunikationsbehov.

Lärandemål *

Kursen introducerar och fördjupar innovation och ledning av bygg- och anläggningsprojekt. Detta omfattar grundläggande kunskaper i ledning av det enskilda projektet och av verksamheter med flera parallella projekt, sk. multiprojektverksamhet. Specifikt ingår uppgifter och verktyg för att leda.

Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att arbeta i projektbaserad verksamhet.

Efter genomgången kurs skall deltagarna:

  1. Vara förtrogna med, och kunna tillämpa, grundläggande begrepp och metoder.
  2. Känna till de grundläggande arbetsuppgifter som en projektledare har.
  3. Ha kännedom om hur omvärldsmiljön påverkar projektarbetet.
  4. Ha kännedom om centrala aktörsroller och deras betydelse för projektarbetet.
  5. Kunna ta fram en enklare projektplan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

120 hp inom Samhällsbyggnad eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.


Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tina Karrbom Gustavsson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1801

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tina Karrbom Gustavsson, 08-790 8799, tina.karrbom@abe.kth.se