AI1802 Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet 7,5 hp

Project Management and BIM in the Built Environment

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen introducerar lednings-, planerings-, organiserings- och informationslogistikrelaterade frågeställningar kring projektbaserad verksamhet inom arkitektur, stadsutveckling, byggande och förvaltning. Det övergripande målet med kursen är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna grunderna för att kunna medverka och delta  beskriva i olika typer av projekt inom samhällsbyggnadssektorn. Det kan vara ett stads- eller transportinfrastrukturprojekt, förstudier, planerings- och projekteringsuppdrag, entreprenader eller industrialiseringssatsningar. Studenten ska kunna tillämpa grunderna i projektledningsläran samt CAD och BIM på enklare projekt och även kunna sätta enskilda projekt i större sammanhang.

Detta innebär konkret att efter fullgjord kurs kan studenten:   

- Beskriva och förklara projektifieringen av samhället generellt och samhällsbyggnadssektorn          specifikt.  

- Beskriva och förklara projektledningslärans grundläggande begrepp, metoder och verktyg.

- Beskriva och förklara de grundläggande arbetsuppgifter som en projektledare respektive projektdeltagar har från idé till levererat projekt.

- Göra en enklare projektplan

- Förstå relationen mellan kort och långsiktiga mål samt reflektera över nödvändliga avvägningar mellan tid,ekonomi och funktion på kort och lång sikt.

- Beskriva och förklara hur omvärldsmiljön påverkar projektarbetet och hur mer hållbara städer      och samhällen kan utvecklas.

- Beskriva och förklara vilka de centrala aktörsrollerna i ett projekt är.

- Beskriva och förklara informationens och informationsteknologins roll för initierandet, planerandet, genomförandet och uppföljningen av hållbara samhällsbyggnadsprojekt.

- Beskriva och förklara CAD och BIM och dessas roll för beslutsfattande i projekt inom samhällsbyggnad.

- Beskriva och förklara riktningsbeteckningar.

- Rita objekt i 3D, upprätta planer och snitt samt ritningar med beteckningar.

- Hämta och berarbeta information från digitala modeller, t.ex. för analys av materialåtgång             och energivärden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar som introducerar grunderna i projektledningsläran. Det innefattar bl.a. projektledningsbegrepp-, metoder, verktyg och modeller, grunderna till situationsanpassat projektledarskap och skapandet av kalkyler, planer, sektioner och detaljritningar. Dessutom ingår informationsteknologins roll för ledandet och genomförandet av samhällsbyggnadsprojekt och analysen av projekt-, kontext- och objektsspecifik information (t.ex. konflikter mellan olika aktörers behov och konflikter mellan olika mål, resursberoenden mellan olika aktiviteter, mängdning från färdig modell och koppling till andra program för analys).

Behörighet

AI1527- Samhällsbyggnadsprocessen,

AI1128- Samhällsbyggnadsekonomi,

AI1525- Samhällsbyggandes regelsystem

Litteratur

Kurslitteratur anslås i samband med kursstart

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Projektkommunikation

Kontaktperson

Tina Karrbom Gustavsson (tina.karrbom@abe.kth.se)

Examinator

Tina Karrbom Gustavsson <tina.karrbom@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.