Hoppa till huvudinnehållet

AI1802 Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI1802 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar som introducerar grunderna i projektledning respektive BIM samt laborationer som tränar tillämpningar inom projektledning och BIM. Exempel på kursinnehåll är: planering, planer, program, mål, målkonflikter, faser, roller, organisering, ritningar, standarder och filformat.

Lärandemål

Målet med kursen är att studenten efter fullgjord kurs ska vara förberedd för fortsatta studier i samhällsbyggnad.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:   

1.     Beskriva och använda begrepp inom projektledning och BIM.  

2.     Använda och värdera verktyg och metoder inom projektledning och BIM för att göra analyser.

3.     Beskriva hur processer i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen  utformas och hur de kopplas till projektgenomförande.

4.     Beskriva hur projektledning och BIM kan bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande

5.     Relatera till tidigare kunskap inom områdena projektledning och BIM.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd: AI1527- Samhällsbyggnadsprocessen

Aktivt deltagande: AI1525- Samhällsbyggandes regelsystem

Rekommenderade förkunskaper

AI1128- Samhällsbyggnadsekonomi

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anslås i samband med kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen är tidsbegränsad.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tina Karrbom Gustavsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1802

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tina Karrbom Gustavsson (tina.karrbom@abe.kth.se)