AI1802 Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet 7,5 hp

Project Management and BIM in the Built Environment

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar som introducerar grunderna i projektledningsläran. Det innefattar bl.a. projektledningsbegrepp-, metoder, verktyg och modeller, grunderna till situationsanpassat projektledarskap och skapandet av kalkyler, planer, sektioner och detaljritningar. Dessutom ingår informationsteknologins roll för ledandet och genomförandet av samhällsbyggnadsprojekt och analysen av projekt-, kontext- och objektsspecifik information (t.ex. konflikter mellan olika aktörers behov och konflikter mellan olika mål, resursberoenden mellan olika aktiviteter, mängdning från färdig modell och koppling till andra program för analys).

Lärandemål *

Kursen introducerar lednings-, planerings-, organiserings- och informationslogistikrelaterade frågeställningar kring projektbaserad verksamhet inom arkitektur, stadsutveckling, byggande och förvaltning. Det övergripande målet med kursen är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna grunderna för att kunna medverka och delta  beskriva i olika typer av projekt inom samhällsbyggnadssektorn. Det kan vara ett stads- eller transportinfrastrukturprojekt, förstudier, planerings- och projekteringsuppdrag, entreprenader eller industrialiseringssatsningar. Studenten ska kunna tillämpa grunderna i projektledningsläran samt CAD och BIM på enklare projekt och även kunna sätta enskilda projekt i större sammanhang.

Detta innebär konkret att efter fullgjord kurs kan studenten:   

- Beskriva och förklara projektifieringen av samhället generellt och samhällsbyggnadssektorn          specifikt.  

- Beskriva och förklara projektledningslärans grundläggande begrepp, metoder och verktyg.

- Beskriva och förklara de grundläggande arbetsuppgifter som en projektledare respektive projektdeltagar har från idé till levererat projekt.

- Göra en enklare projektplan

- Förstå relationen mellan kort och långsiktiga mål samt reflektera över nödvändliga avvägningar mellan tid,ekonomi och funktion på kort och lång sikt.

- Beskriva och förklara hur omvärldsmiljön påverkar projektarbetet och hur mer hållbara städer      och samhällen kan utvecklas.

- Beskriva och förklara vilka de centrala aktörsrollerna i ett projekt är.

- Beskriva och förklara informationens och informationsteknologins roll för initierandet, planerandet, genomförandet och uppföljningen av hållbara samhällsbyggnadsprojekt.

- Beskriva och förklara CAD och BIM och dessas roll för beslutsfattande i projekt inom samhällsbyggnad.

- Beskriva och förklara riktningsbeteckningar.

- Rita objekt i 3D, upprätta planer och snitt samt ritningar med beteckningar.

- Hämta och berarbeta information från digitala modeller, t.ex. för analys av materialåtgång             och energivärden.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

AI1527- Samhällsbyggnadsprocessen,

AI1128- Samhällsbyggnadsekonomi,

AI1525- Samhällsbyggandes regelsystem

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anslås i samband med kursstart


Kurslitteratur anslås i samband med kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tina Karrbom Gustavsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI1802

Ges av

ABE/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tina Karrbom Gustavsson (tina.karrbom@abe.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.