Hoppa till huvudinnehållet

AI2106 Konjunkturcykler på bygg- och fastighetsmarknaden 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AI2106 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande makroekonomi: ekonomisk tillväxt, konjunktursvängningar, inflation, arbetslöshet, räntor, konsumtion, sparande, investeringar, produktivitet, bytesbalans, valutakurser, skuldsättning, konjunkturcykler, finanspolitik, penningpolitik, finansiell stabilitet.

Fastighetscykler och finansiella cykler: svängningar i byggverksamhet, fastighetspriser och finansiella tillgångspriser, finansiell stabilitet och finansiella bubblor.

Lärandemål

Efter godkänd kursen ska studenten kunna:

  • beskriva och förklara olika makroekonomiska begrepp,

  • beskriva, tillämpa och jämföra olika teorier om orsaker till fluktuationer i olika makroekonomiska variabler, inklusive fluktuationer i tillgångspriser, samt hur stabiliseringspolitiska aktiviteter kan påverka och påverkas av olika typer av makroekonomiska svängningar,

  • beskriva och analysera samband mellan finansiella cykler, fastighetscykler och konjunktursvängningar med empiriska och teoretiska modeller,

  • ge exempel på hur kunskaper i makroekonomi, fastighetscykler och finansiella cykler kan användas för att analysera och utveckla aktiviteter som kan leda till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social samhällsutveckling,

  • framställa och presentera utredningar om ekonomiska svängningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i kvantitativa metoder motsvarande innehållet i kursen AI2152.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TENA - Examination, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Exercise, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2106

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sviatlana Engerstam (sviatlana.engerstam@abe.kth.se)