Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI2135 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Begreppet finansiell risk. Statistiska mått på risk. Systematisk och osystematisk risk. Diversifiering av risk och portföljteori. Sambandet mellan risk och avkastning. Singel- och multifaktormodeller för estimering av avkastningskrav. Marknadseffektivitet och ineffektivitet. Värdering av finansiella optioner och Black and Scholes formel. Riskneutral optionsvärdering. Värdering av realoptioner. Binomiala optionsvärderingsmodeller.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva och förklara grundläggande samband mellan risk och avkastning på finansiella marknader och hur investerare kan diversifiera risk, samt förstå och tillämpa statistiska mått på risk i tillämpningar som portföljoptimering och estimering av avkastningskrav.
  • Beskriva, förklara, jämföra och kritiskt diskutera hur riskpremien för individuella tillgångar bestäms i olika modeller för jämviktsavkastning, såsom CAPM och multifaktormodeller, samt genom grupparbete praktiskt tillämpa dessa modeller på empiriska data och analysera utdata från skattningarna av modellerna.
  • Förklara och kritiskt diskutera implikationerna för tillgångsprissättning av hypotesen om effektiva marknader samt hypoteser om marknadsineffektivitet baserade på irrationellt investerarbeteende.
  • Beskriva och förklara teorin och modeller för värdering av finansiella och reala optioner, samt genom grupparbete tillämpa teorin praktiskt genom konstruktion av datorbaserade modeller för värdering av finansiella och reala optioner. Realoptioner behandlas med tonvikt på optimal timing av fastighetsinvesteringar med tanke på hållbar utveckling, dvs. att investera i optimal fastighetsanvändning, i optimal kvantitet, och vid optimalt tillfälle i tiden med tanke på ett långsiktigt optimalt resursutnyttjande.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i kvantitativa metoder motsvarande innehållet i kursen AI2152.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbete utförs i grupper indelade av kursansvarig lärare och examineras på individnivå. Projektarbeten är tidsbegränsade och måste examineras inom en viss tid, angiven av kursansvarig lärare, för att kursbetyg skall ges. Student som blir underkänd på examinationsmomentet PRO1 kan examineras igen under ordinarie omtentamensperiod.

Övriga krav för slutbetyg

Projekt (PRO1) 2,5 hp med betyg P samt skriftlig tentamen (TEN1) 5,0 hp med som lägst betyg E. Slutbetyget blir, då dessa förutsättningar uppfylls, detsamma som betyget på den skriftliga tentamen (TEN1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Åke Gunnelin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2135

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Industriell ekonomi, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

P Åke Gunnelin (ake.gunnelin@abe.kth.se)