Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AI2144 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Räntor och obligationsvärdering. Samband mellan finansiell hävstång, risk och avkastningskrav. Kapitalstrukturteorier under antagande om perfekta kapitalmarknader samt effekten av marknadsimperfektioner på företagens val av kapitalstruktur. Företagens utdelningsbeslut. Olika metoder för investeringsanalys och värdering av företag beroende på företagets kapitalstruktur. Finansieringsprocessen för nya och etablerade företag.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara de huvudsakliga faktorerna som påverkar räntenivåer samt värdera riskfria obligationer och obligationer med kreditrisk.

 • Beskriva och förklara Modigliani och Millers grundläggande teori om varför val av kapitalstruktur inte påverkar det totala värdet av ett företag under antagande om en perfekt kapitalmarknad, samt härleda och förklara sambanden mellan belåningsgrad och avkastningskrav på totalt, eget och lånat kapital.

 • Beskriva, förklara, jämföra och kritiskt diskutera hur marknadsimperfektioner som skatter, konkursrisk, asymmetrisk information och agentkostnader påverkar optimal kapitalstruktur för företag.   

 • Beskriva och förklara olika sätt för företag att dela ut kapital till aktieägare samt Modigliani och Millers grundläggande teori om varför utdelningspolicy inte påverkar det totala värdet av ett företag under antagande om en perfekt kapitalmarknad och vidare hur marknadsinperfektioner kan påverka företagens val av utdelningspolicy.

 • Beskriva, förklara, jämföra och kritiskt diskutera olika metoder för investeringsanalys och metodernas lämplighet beroende på hur företaget är finansierat. Vidare ska studenterna genom grupparbete tillämpa metoderna praktiskt genom konstruktion av datorbaserade modeller för värdering av ett företag under olika antagande om kapitalstruktur.

 • Beskriva och förklara hur finansieringsprocessen kan gå till för nya och etablerade företag, både beträffande finansiering genom eget kapital och genom lånat kapital.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i kvantitativa metoder motsvarande innehållet i kursen AI2152.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Corporate Finance: International Edition.
Författare: Jonathan Berk and Peter DeMarzo. Latest Edition.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektarbetet utförs i grupper och examineras på individnivå. Projektarbetet är tidsbegränsat och måste examineras inom en viss tid, angiven av kursansvarig lärare, för att kursbetyg skall ges. Student som blir underkänd på examinationsmomentet PRO1 kan examineras igen under ordinarie omtentamensperiod.

Övriga krav för slutbetyg

Projekt (PRO1) 2,5 hp med betyg P samt skriftlig tentamen (TEN1) 5,0 hp med som lägst betyg E. Slutbetyget blir, då dessa förutsättningar uppfylls, detsamma som betyget på den skriftliga tentamen (TEN1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Åke Gunnelin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2144

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Industriell ekonomi, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Åke Gunnelin, 08-790 8628, ake.gunnelin@abe.kth.se