Inför kursvalAI2145 Entreprenörskap och management 7,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Entreprenörskap. Marknadsanalys. Marknadsföring. Affärsidéer. Strategi. Nystartade företag. Finansiering och finansiell planering. Riskkapital. Kontrakt och förhandling. Business model canvas. Partnerskap och resurser. Organisation och ledarskap. Branding och varumärken.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Tillämpa business model canvas eller likvärdig modell på en affärsidé. I detta ingår att:

  • Genomföra en marknadsanalys för ett nystartat företag.
  • Utveckla en affärsmodell och strategi för ett nystartat företag.
  • Formera ett team för att utveckla affärsidén.
  • Använda finansiella prognoser för att uppskatta kapitalbehovet.
  • Utveckla en finansiell strategi för företaget.
  • Genomföra en professionell presentation i slutet av kursen för en panel av experter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Högskolestudier om minst 120 hp på högskolenivå, samt Engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.


Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2145

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn Berggren (bjorn.berggren@abe.kth.se)

Övrig information

Kursen ges under förutsättning att minst 10 studerande tackar ja till erbjuden plats.