Hoppa till huvudinnehållet

AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp

Kursens mål är att förbereda studenterna för arbetet med att skriva en masteruppsats, något de kommer att göra den följande terminen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AI2150 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Innehåll som ger kunskap om sakinnehåll inom områdena vetenskapsteori och forskningsmetod

  • Introduktion till vetenskapsteori
  • Begrepp inom vetenskap (hypotes, modell, teori, korrelation, definition mm)

  • Forskningsetik

  • Forskningsdesign

  • Forskningsprocess

  • Informationskällor

  • Datainsamling, kvalitativ och kvantitativ

  • Urval

  • Mätmetoder

  • Förberedelse och analys av fältmaterial/data

  • Kvalitativ analys

  • Kvantitativ analys

  • Litteratursökning och refererande

 • Innehåll som synliggör forskningstradition inom de forskningsfält som ingår i programmet Fastigheter och byggande (Real Estate and Construction Management)

 • Innehåll som övar förmåga att utföra en forskningsstudie. Studenten ska:

  • Göra en litteraturgenomgång inom ett valt område

  • Identifiera ett eget forskningsproblem inom samhällsvetenskap

  • Identifiera teori inom det valda problemområdet

  • Formulera ett förslag till en egen forskningsstudie (thesis proposal)

  • Redogöra förde eventuella etiska avvägningar som är kopplade till föreslagen forskning

  • Argumentera skriftligt för de val som gjorts i förslaget till egen forskningsstudie

  • Presentera det egna förslaget till forskningsstudie

  • Diskutera andra studenters förslag till forskningsstudier (opponera)

Vid examination görs stickprov från kursinnehållet.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetod med särskilt fokus på samhällsvetenskaplig forskning. I kursen övas också förmågan att värdera vetenskaplighet, formulera ett forskningsprojekt samt förmågan att muntligt och skriftligt presentera ett eget forskningsprojekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och resonemang

 • redogöra för olika typer av forskningsmetoder samt förutsättningar för användande av dessa inom samhällsvetenskapen

 • tillämpa dessa kunskaper för att formulera ett eget forskningsproblem inom ämnesområdet Samhällsbyggnad, samt göra väl grundade val för forskningsdesign i ett eget valt projekt och argumentera för dessa

 • kritiskt granska ett vetenskapligt arbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

30hp från kurser inom masterprogrammet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEMA - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift (INL1), 3,0 hp, inlämning i tid enligt instruktioner samt presentation och opposition på seminarium ger betyg godkänt

Seminarium (SEM1), 2,0 hp, närvaro vid seminarier samt inlämningsuppgifter med betyg godkänt

Tentamen (TEN1), 2,5 hp, betyg A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2150

Ges av

ABE/Fastighetsföretagande och finansiella system

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Inga-Lill Söderberg (ingalill.soderberg@abe.kth.se)