AI2515 Infrastrukturrätt - ansvar och finansiering 7,5 hp

Infrastructure - Responsibility and Financing

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar dels teoretiska frågeställningar rörande rättvisa, dels den lagstiftning som reglerar utbyggnad och förvaltning av infrastruktur. I första hand behandlas lagstiftningen om transportsystem, kraftförsörjning, vatten och avlopp, telekommunikationer m.m., men även lagstiftning om bevarande av bebyggelse och natur. Kursen utgör en fördjupning och utvidgning av ämnesinnehållet i tidigare fastighetsrättsliga kurser.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål *

Det övergripande målet med kursen är att deltagarna ska erhålla fördjupade kunskaper om problematik och lösningar rörande frågor om ansvar eller huvudmannaskap, samt finansieringsformer, för olika typer av infrastrukturanläggningar.

Detta innebär att kursdeltagarna efter fullgjord kurs bl.a. ska kunna:

  • Redogöra för alternativa system för huvudmannaskap vid anläggande och förvaltning av infrastruktur.
  • Redogöra för alternativa utformningar av finansieringssystem vid anläggande och förvaltning av infrastruktur.
  • Jämföra och utvärdera dessa typer av ansvars- och fördelningssystem utifrån olika rättviseperspektiv.
  • Tillämpa de teoretiska kunskaperna för att förklara och analysera gällande lagstiftning om anläggande och förvaltning av infrastruktur.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörighet till masterprogrammet Fastigheter och byggande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The course literature will be announced at course start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarieuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Peter Ekbäck

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI2515

Ges av

ABE/Fastighetsvetenskap

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Ekbäck, 08-790 7357, peter.ekback@abe.kth.se