Hoppa till huvudinnehållet

AI271U Marknadsanalys och fastighetsutveckling 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AI271U (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Marknadsanalys och fastighetsutveckling är en tillämpad kurs i marknadsanalys med särskild vikt på kommersiella fastigheter. Metodik för marknadsanalyser av bostadsfastigheter behandlas i mindre omfattning. Speciell tonvikt läggs på förhållanden i USA och Sverige. Målsättningen med kursen är att ge kunskaper om teori för marknadsanalys samt färdigheter i att tillämpa teori för analyser av marknadsförhållanden som påverkar utfallet av större fastighets-utvecklingsprojekt. Kursen förbereder för arbete inom byggföretag, kommuner, konsultföretag och institutionella investerare.

Lärandemål

 • Identifiera och tillämpa kriterier för olika nivåer av marknadsanalyser.
 • Bestämma om fastigheten uppfyller fysiska, lag- och miljökrav genom att utföra produktivitetsanalys.
 • Använda olika modeller för urban utveckling för att bedöma var kommersiella projekt kan lokaliseras.
 • Känna igen cykliska förlopp i fastighetsmarknaden och dess relation till konjunkturcykler.
 • Bestämma primära, sekundära och tertiära marknadsområden.
 • Utvärdera konkurrerande utbud och potentiell efterfrågan och dess konsekvenser för ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier inom teknik, ekonomi eller motsvarande kunskaper genom praktisk erfarenhet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Market analysis for real estate, concepts and applications in valuation and highest and best use.

Stephen F. Fannin

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRON - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENN - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Berndt Lundgren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AI271U

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Berndt Lundgren, berndt.lundgren@abe.kth.se

Övrig information

Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.