AK108X Examensarbete inom risk och säkerhet, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Risk and Safety, First Cycle

Detta är en examensarbeteskurs i risk och säkerhet på grundnivå, det vill säga avseende kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att genom självständigt uppsatsarbete ge den studerande fördjupade insikter inom ämnesområdet Risk och säkerhet. Arbetet skall innebära en tillämpning av tidigare förvärvade kunskaper. Det skall utveckla förmågan till kritiskt tänkande samt innebära att studenten sätter sig in i och tillgodogör sig kunskaper i ett nytt ämne. Målet är vidare att den studerande skall tränas i vetenskaplig metod samt i skriftlig och muntlig redovisning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kunskapsområdet risk och säkerhet innefattar analyser av miljö- och hälsorisker, tillförlitlighet, sårbarhet och säkerhet i tekniska och sociala system. Sådana analyser syftar till att ge underlag för beslut om riskförebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder. Forskningen inom detta område drar nytta av kunskaper från de olika teknik- och naturvetenskapliga, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga områden som kan bidra till att bedöma risk och säkerhet. Metodvalet är starkt beroende av typen av risk- och säkerhetsfrågor som behandlas. Statistiska metoder har i många fall en central roll, men i andra fall kan andra metoder vara de mest ändamålsenliga. Den ämnesspecifika kompetensen består i att bedöma ett sådant underlag på ett samlat sätt som ger en för beslutsändamålet välgrundad och rättvisande bild. Inom ämnesområdet ingår också studier av riskuppfattning och riskkommunikation samt av de samhälleliga processer där risk- och säkerhetsfrågor behandlas.

Kursen redovisas i en uppsats. Arbetet utförs individuellt eller gemensamt av två studenter. I det senare fallet skall de individuella insatserna tydligt kunna åtskiljas. Uppsatsens ämne kan föreslås av studenten, lärare, eller någon utomstående beställare. Studenten utformar en arbetsplan. Senast då arbetsplanen är godkänd utses en handledare, som studenten skall kunna rådgöra med fortlöpande under arbetets gång.

Kursen skall resultera i en uppsats som visar att den studerande tränats i vetenskapligt arbets- och redovisningssätt.

Kursupplägg

Handlett uppsatsskrivande.

Behörighet

Minst två års högskolestudier (120 hp).

Litteratur

Anpassas individuellt.

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Uppsats (XUP1; 15 hp), A-F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Sven Ove Hansson, soh@kth.se

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.