Hoppa till huvudinnehållet

AK122V Artificiell intelligens och hållbar utveckling 4,0 hp

Artificiell intelligens förväntas medföra stora transformativa förändringar inom samhällets alla sektorer. Denna förändring innebär stora möjligheter i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, men den nya teknologin kommer också med risker och problem. Sverige har som uttalad politisk ambition att vara världsledande inom AI samtidigt som man också har som ambition att vara ledande inom klimatomställningen. Är dessa mål förenliga? Vilka faktorer inom AI kommer att bidra till en hållbar utveckling och vilka riskerar att bidra till minskad hållbarhet, miljömässigt, socialt och ekonomiskt? I den här kursen studerar vi AI ur ett hållbarhetsperspektiv och fördjupar oss i hur den nya tekniken både kan främja hållbarhet och minska den, beroende på hur den används. Vi läser om de problem som funnits kring AI hittills, såsom bias i dataset, övervakning, ägarkoncentration kring verktyg och modeller, men också om hur den nya tekniken möjliggjort förbättringar ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi diskuterar det framväxande fältet ”smart farming” där AI används för att optimera odling och ser även hur den nya tekniken kan förbättra naturvård i utsatta områden. Bakgrunden till att studera AI ur ett hållbarhetsperspektiv i den här kursen utgörs av FNs hållbarhetsmål för agenda 2030, liksom det internationella samfundets åtagande att snabbt minska utsläppen av växthusgaser under de närmaste årtiondet. Vi studerar också arbetet med att reglera och skapa policy för säker AI-användning, inte minst inom EU.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 fristående studerande

Målgrupp

Yrkesverksamma i alla branscher

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (4,0 hp)

Varaktighet

2022-01-18

2022-03-18

Studietakt

33%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

10 - 20

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 fristående studerande

Anmälningskod

20039

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 fristående studerande

Kontaktperson

Adam Wickberg (adam.wickberg@abe.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AK122V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I den här kursen studerar vi AI ur ett hållbarhetsperspektiv och fördjupar oss i hur den nya tekniken både kan främja hållbarhet och minska den, beroende på hur den används. Vi läser om de problem som funnits kring AI hittills, såsom bias i dataset, övervakning, ägarkoncentration kring verktyg och modeller, men också om hur den nya tekniken möjliggjort förbättringar ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi diskuterar det framväxande fältet ”smart farming” där AI används för att optimera odling och ser även hur den nya tekniken kan förbättra naturvård i utsatta områden.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-       - Redogöra för sambandet mellan artificiell intelligens och hållbar utveckling.

-       - Diskutera möjligheter och risker med AI i miljö- och samhällsperspektiv.

-       - Kritiskt granska berättelser om AI i ett hållbarhetsperspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK122V

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Adam Wickberg (adam.wickberg@abe.kth.se)