Hoppa till huvudinnehållet

AK125V Teknik och samhälle 4,0 hp

Hur hänger teknik och samhälle ihop? Hur påverkas samhället av tekniken, och hur formas den tekniska utvecklingen av hur samhället är uppbyggt? Hur används tekniken för att uppnå mål som ligger bortom det rent tekniska? I denna kurs lär vi oss att titta på tekniken som någonting mer än artefakter skapade av ingenjörer. Vi kommer att analysera tekniken i ett sociotekniskt systemperspektiv och lära oss att urskilja hur uppfinningar och materiella ting hänger samman med sociala och politiska värderingar, samhälleliga institutioner och miljöaspekter.

Det här är en introduktionskurs som är särskilt anpassad för dig som inte har haft så mycket kontakt med humaniora och samhällsvetenskap under din tidigare utbildning men som känner ett behov av en djupare förståelse av teknikens samhällspåverkan och hur utveckling och användning av ny teknik formas av faktorer som genus, ras, politisk övertygelse och historisk erfarenhet. Du kommer också att lära dig att läsa texter på ett kritiskt sätt och upptäcka sociala och politiska aspekter på tekniken i skriftliga dokument.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AK125V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Hur hänger teknik och samhälle ihop? Hur påverkas samhället av tekniken, och hur formas den tekniska utvecklingen av hur samhället är uppbyggt? Hur används tekniken för att uppnå mål som ligger bortom det rent tekniska? I denna kurs lär vi oss att titta på tekniken som någonting mer än artefakter skapade av ingenjörer. Vi kommer att analysera tekniken i ett sociotekniskt systemperspektiv och lära oss att urskilja hur uppfinningar och materiella ting hänger samman med sociala och politiska värderingar, samhälleliga institutioner och miljöaspekter.

Det här är en introduktionskurs som är särskilt anpassad för dig som inte har haft så mycket kontakt med humaniora och samhällsvetenskap under din tidigare utbildning men som känner ett behov av en djupare förståelse av teknikens samhällspåverkan och hur utveckling och användning av ny teknik formas av faktorer som genus, ras, politisk övertygelse och historisk erfarenhet. Du kommer också lära dig att läsa texter på ett kritiskt sätt och upptäcka sociala och politiska aspekter på tekniken i skriftliga dokument.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Redogöra för några grundläggande aspekter på teknikens utveckling i ett samhällsperspektiv

Diskutera hur uppfinningar och materiella ting hänger samman med sociala och politiska värderingar, samhällets uppbyggnad och miljöaspekter

Kritiskt granska berättelser om teknisk utveckling

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd