Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AK126V Antropocen 4,0 hp

Den här kursen ger en bred och kritisk introduktion till begreppet antropocen. Den går igenom de naturvetenskapliga grunderna för den nya geologiska epoken och sätter in denna i ett större socialt, politiskt och historiskt sammanhang. Kursen ger också ingångar till att tänka kring miljökrisens framtid och människans roll på planeten.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 fristående studerande

Anmälningskod

10002

Rubriker med innehåll från kursplan AK126V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den här kursen ger en bred och kritisk introduktion till begreppet antropocen. Den går igenom de naturvetenskapliga grunderna för den nya geologiska epoken och sätter in denna i ett större socialt, politiskt och historiskt sammanhang. Kursen ger också ingångar till att tänka kring miljökrisens framtid och människans roll på planeten. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

redogöra för innebörden av begreppet antropocen som ny geologisk tidsepok i ett naturvetenskapligt och humanistiskt-samhällsvetenskapligt perspektiv

kritiskt diskutera politiska, sociala, materiella och historiska dimensioner av antropocen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Adam Wickberg (adam.wickberg@abe.kth.se)