AK2002 God och dålig vetenskap 7,5 hp

Good and Bad Science

Denna kurs ger en tvärvetenskaplig inblick i kvalitetsfrågor med anknytning främst till naturvetenskapen. Den handlar om gränsen mellan vetenskap och pseudovetenskap.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge

 • en orientering om vad vetenskaplighet är, med särskild tonvikt på naturvetenskap,
 • grundläggande redskap för att kunna skilja mellan god och dålig vetenskap,
 • en orientering om några vanliga pseudovetenskapliga skolbildningar och teorier, och hur de avviker från god vetenskap.

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna diskutera vetenskaplighet och vetenskaplig kvalité ur ett filosofiskt perspektiv,
 • utifrån experimentrapporter kunna granska den metodologiska kvalitén i experimentella studier,
 • kunna redogöra för grunderna i de vanligaste pseudovetenskapliga teorier som har spridning i vårt samhälle, och kunna förklara på vilka sätt dessa ej uppfyller krav om vetenskaplighet,
 • känna till och kunna resonera kring orsaker till pseudovetenskapers spridning och popularitet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ges i form av föreläsningar en kväll i veckan på fysikum, Stockholms universitet. Den arrangeras i samarbete mellan fysikum, Stockholms universitet och Avdelningen för filosofi, KTH.

Kursen består av föreläsningar som hålls av specialister inom olika områden. Följande lista över föreläsningsteman är preliminär:

 • Vad är vetenskap?
 • Att skilja mellan vetenskap och ovetenskap
 • Hur slumpen kan lura oss
 • Källkritik
 • Kontrollsystemet inom vetenskapen (peer review m m)
 • Evolutionen - hur vet vi att den ägt rum?
 • Kreationismens argument
 • Klinisk prövning
 • Kvacksalveriet och vetenskapen
 • Big Bang - hur kan vi veta något?
 • Evighetsmaskiner - kan vi veta att de är omöjliga?
 • Fysik och mystik
 • Astrologi, en kritisk granskning
 • Slagrutor, en kritisk granskning
 • Konsten att luras - om fusk och pseudovetenskap
 • Vetenskapen i massmedia

Kursupplägg

Föreläsningar, frivilliga seminarier.

Behörighet

120 hp inom teknik eller det naturvetenskapliga området samt Svenska B/ Svenska 3 och Engelska B/ Engelska 6 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Universitetsstudier motsvarande 120 hp.

Litteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor före kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 7,5p)

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Jesper Jerkert, jerkert@kth.se, 08-7909551

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ges under kvällstid. Gammal kod:1H1602

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.