AK2003 Teknik och etik 7,5 hp

Technology and Ethics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Grundläggande kurs om etiska aspekter på teknik och teknikvetenskap.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

-- kunna redogöra för viktiga etiska teorier,

-- skriftligen och muntligen kunna diskutera och analysera etiska problem som kan uppstå i ingenjörsarbete,

-- inom något visst ingenjörs- eller teknikanknutet område på ett mer fördjupat sätt kunna analysera etiska problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Vi kommer att utgå från praktiska etiska problem. Dessa varierar varje gång kursen ges, men klassiska exempel inkluderar konflikter mellan säkerhet och ekonomi eller funktion, teknikens miljöeffekter, konflikter mellan ingenjörens professionalism och hennes/hans lojalitet gentemot uppdragsgivaren, arbete med moraliskt tveksamma teknologier, insiderproblem och industrispionage, integritetsfrågor i samband med IT, etc. För att kunna analysera dessa frågor kommer vi att använda arbetsredskap från moralfilosofin (etiken). Vi kommer att bekanta oss med viktiga moralfilosofiska teorier som t.ex. nyttoetik och pliktetik, och likaledes med användbara begrepp som t.ex. moraliska dilemman.

En viktig del i denna kurs utgörs av en enskilt skriven uppsats under handledning. Detta arbete innebär en fördjupning i ett etiskt problem som kan väljas i enlighet med studentens tidigare erfarenheter och studier.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier, uppsatsskrivande under handledning.

Behörighet

120 hp universitetsstudier.

Litteratur

 • Huvudsaklig kurslitteratur (kursbok) fastställs senast fyra veckor före kursstart.
 • Lista över övrig litteratur (artiklar) anslås på kursens hemsida vid kursstart.

Utrustningskrav

Inga särskilda krav.

Examination

 • DEL1 - Deltagande och förberedelseuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg i kursen måste studenten godkännas på samtliga ingående moment (DEL1, TEN1 och INL1).

Ges av

ABE/Filosofi

Examinator

Sven Ove Hansson <sven-ove.hansson@abe.kth.se>

Övrig information

Ersätts av AK2011 fr. o. m VT17

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med VT2016.