Hoppa till huvudinnehållet

AK2018 Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 hp

Denna kurs utvecklar teman och resonemang som presenterats i AK2017 Introduktionskurs till forskningsetik. Tyngdpunkten läggs på de problemställningar som kursdeltagarna väljer som ämne för sin självständiga projektuppgift.

Efter genomförd kurs ska den studerande självständigt kunna beskriva och diskutera forskningsetiska problem inom det egna ämnesområdet. Den studerande ska dessutom kunna ge en nyanserad framställning av olika möjliga förhållningssätt till specifika problem, och kunna analysera och diskutera etiska argument i relation till dessa olika förhållningssätt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50049

Rubriker med innehåll från kursplan AK2018 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs utvecklar teman och resonemang som presenterats i AK2017 Introduktionskurs till forskningsetik. Tyngdpunkten kommer att läggas på de problemställningar som kursdeltagarna väljer som ämne för sin självständiga projektuppgift.

Kursen ges under förutsättning att minst 5 studerande tackar ja till erbjuden plats. 

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande självständigt kunna beskriva och diskutera forskningsetiska problem inom det egna forskningsämnet. Den studerande ska dessutom kunna ge en nyanserad framställning av olika möjliga förhållningssätt till specifika problem, och kunna analysera och diskutera etiska argument i relation till dessa olika förhållningssätt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier inom naturvetenskap/teknik motsvarande  120 hp, samt engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

AK2017 Introduktion till forskningsetik, 3 hp eller motsvarande/närliggande ämne rekommenderas. Observera: en etikmodul på 1-2 hp i någon kurs på grundnivå eller i TaMoS kan inte sägas motsvara AK2017.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1, 1,5 hp), pass/fail. Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp) A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Övrig information

Kursen ges under förutsättning att minst 5 studerande tackar ja till erbjuden plats. 

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till den som klarat av flera hp inom sitt utbildningsprogram.