Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AK2030 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Definitioner
 • Hypotesprövning
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Statistiska resonemang
 • Orsaker och förklaringar
 • Design inom ingenjörsvetenskaperna
 • Kvalitativa metoder
 • Risk och riskbedömning
 • Forskningsetik

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, både i tal och skrift kunna:

• Identifiera definitioner och beskrivningar av begrepp, teorier och problemområden, samt

identifiera den korrekta tillämpningen av dessa begrepp och teorier,

• Redogöra för begrepp, teorier och generella problemområden, samt tillämpa begrepp och teorier på specifika fall,

• Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 högskolestudier inom teknik eller inom det naturvetenskapliga området samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/ Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast vid kursstart. Allt material är tillgängligt genom lärplattformen. Tidigare har

använts:

 •  Till Grüne Yanoff “Justified Method Choice - Scientific Methodology for Scientists and

Engineers”.

 •  Artiklar som delas ut.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En student kan examineras på SEM1 med skriftliga inlämningsuppgifter som ersätter närvaro på seminarier, förutsatt att överenskommelse finns om att studenten ska läsa kursen på distans.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända seminarier och skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henrik Lundvall (henrik12@kth.se)