AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp

Theory and Methodology of Science with Applications (Natural and Technological Science)

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som är ersatt av en senare utgåva.

The aim of the course is to provide a deeper understanding of the methodological and underlying philosophical issues that arise in science, and inspire to reflection on such issues within the student’s own area of study. After having taken the course the student should have acquired basic knowledge of the foundational issues in the methodology and philosophy of science, specially as regards the natural and technological sciences.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 Period 4 för programstuderande

HT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 Period 3 för programstuderande

VT20 Period 4 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursansvarig: Johan Berg

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och på vetenskapsteoretiska och metodologiska problemområden tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp.
 • redogöra för grundläggande teorier om vetenskapernas kunskapsteoretiska och förklaringsmässiga förutsättningar.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom teknik-, natur-, samhällsvetenskaperna.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, specifika metodologiska problem i en undersökning, upplägget för ett experiment, användandet av en viss mätmetod, eller användandet av en viss modell.
 • analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten.
 • identifiera och kritiskt diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom studentens ämnesinriktning.
 • lättillgängligt och begripligt för utomstående presentera forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom studentens egen ämnesinriktning.
 • Identifiera och kritiskt diskutera specifika teoretiska och metodologiska problem i forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom studentens egen ämnesinriktning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Orsaker och korrelationer
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Lagar och förklaringar
 • Vetenskapens utveckling
 • Forskningsetik
 • Vetenskapliga artiklar och peer review

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Behörighet

180 hp. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart. Tidigare har använts:

 • Alex Rosenberg "Philosophy of Science: A Contemporary Perspective".
 • Sven Ove Hansson "The art of being scientific" (kompendium).
 • Artiklar som delas ut.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Seminarier (SEM1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 3 hp) och projektredovisningar (PRO1; 3 hp).

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Undervisning sker på engelska.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.