AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 6,0 hp

Theory and Methodology of Science with Applications (Medical Ethics)

Kursen mål är att förse studenten med en djupare förståelse för metodologiska och filosofiska problem inom naturvetenskaperna, och att inspirera till reflektion över sådana problem inom studentens egna utbildningsområde. Efter genomgången kurs ska studenten ha tillskansat sig kunskap om grundläggande problem inom metodologi och vetenskapsteori, särskilt med avseende på naturvetenskaperna. Studenten ska också kunna identifiera och kritiskt diskutera problem inom medicinsk etik och den medicinska teknikens etik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50436

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: C1, I1, C2, D2, I2. P2: I1, I2. mer info

  I period 1 avser modulerna C1, C2 och D2 föreläsningarna, medan moduler I1 och I2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TMLEM åk 2. Endast för studenter från TMLEM åk 2.

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och på vetenskapsteoretiska och metodologiska problemområden tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp.
 • redogöra för grundläggande teorier om vetenskapernas kunskapsteoretiska och förklaringsmässiga förutsättningar.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom teknik-, natur-, samhällsvetenskaperna.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, specifika metodologiska problem i en undersökning, upplägget för ett experiment, användandet av en viss mätmetod, eller användandet av en viss modell.
 • analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten.
 • identifiera och kritiskt diskutera grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom studentens ämnesinriktning.
 • identifiera och kritiskt diskutera problem inom medicinsk etik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Orsaker och korrelationer
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Lagar och förklaringar
 • Vetenskapens utveckling
 • Forskningsetik
 • Vetenskapliga artiklar och peer review
 • Medicinsk etik

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Behörighet

180 hp, varav minst 1,5 hp inom medicinsk etik. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart. Tidigare har använts:

 • Sven Ove Hansson "The Art of Doing Science" (kompendium)
 • Artiklar som delas ut.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Seminarier (SEM1; 1,5 hp), skriftlig tentamen (TENA; 3 hp) och projektredovisningar (PRO1; 1,5 hp).

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Undervisningen sker på engelska.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.