AK2050 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (medicinsk etik) 6,0 hp

Theory and Methodology of Science with Applications (Medical Ethics)

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen mål är att förse studenten med en djupare förståelse för metodologiska och filosofiska problem inom naturvetenskaperna, och att inspirera till reflektion över sådana problem inom studentens egna utbildningsområde. Efter genomgången kurs ska studenten ha tillskansat sig kunskap om grundläggande problem inom metodologi och vetenskapsteori, särskilt med avseende på naturvetenskaperna. Studenten ska också kunna identifiera och kritiskt diskutera problem inom medicinsk etik och den medicinska teknikens etik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (4,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51399

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: C1, I1, C2, D2, I2. P2: I1, I2. mer info

  I period 1 avser modulerna C1, C2 och D2 föreläsningarna, medan moduler I1 och I2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för studenter från TMLEM åk 1 eller 2

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (4,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50436

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: C1, I1, C2, D2, I2. P2: I1, I2. mer info

  I period 1 avser modulerna C1, C2 och D2 föreläsningarna, medan moduler I1 och I2 avser seminarier.

 • Kursansvarig

  Johan Berg <johan.berg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TMLEM åk 2. Endast för studenter från TMLEM åk 2.

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, både i tal och skrift kunna:

 • Identifiera definitioner och beskrivningar av begrepp, teorier och problemområden, samt identifiera den korrekta applikationen av dessa begrepp och teorier.
 • Redogöra för begrepp, teorier och generella problemområden, samt tillämpa begrepp och teorier på specifika fall.
 • Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning.
 • Redogöra för och tillämpa de vanligaste teorierna och metoderna inom tillämpad etik samt redogöra för deras relevans för medicinsk teknologi.
 • Genomföra självständiga moraliska reflektioner med avseende på praktiska problem inom den medicinska teknologins etik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Statistiska resonemang
 • Orsaker och förklaringar
 • Samhällsvetenskapernas filosofi
 • Teknologins filosofi
 • Risk och riskbedömning
 • Forskningsetik

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Behörighet

Allmän behörighet för mastersprogram samt Engelska B / Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart. Allt material är tillgängligt genom lärplattformen. Tidigare har använts:

 • Sven Ove Hansson "The Art of Doing Science" (kompendium).
 • Till Grüne-Yanoff “Experiments, models and methodology” (kompendium).
 • Videoföreläsningar
 • Artiklar som delas ut.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

En student kan begära en hemtentamen, med högsta betyg E, om två villkor är uppfyllda: (1) Det är den sista kvarvarande tentamen innan examen. (2) Det är inte möjligt för studenten att närvara vid salstentamen eftersom studenten, vid tillfället för begäran, är boende utanför Sverige och kommer vara boende utanför Sverige i åtminstone tolv månader efter inskickad begäran. Begäran tillstyrks eller avstyrks av examinatorn.

Krav för slutbetyg

Godkända seminarier, godkända projektseminarier och projektuppgift och skriftlig tentamen.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Undervisningen sker på engelska.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.