AK2202 Genus och teknik 7,5 hp

Gender and Technology

Denna kurs är en social, kulturell, filosofisk och historisk undersökning av genus och teknik. Med utgångspunkt i antagandet att varken design eller användning av teknik är något genusneutralt utforskar kursen samkonstruktioner av genus och teknik i såväl kritisk teori som teknologiska praktiker. Med hjälp av feministiska teknik- och vetenskapsstudier (STS) samt feministisk medieforskning tillhandahåller kursen kritiska perspektiv på kopplingar mellan genus och teknik. Kursen avser också ge förståelse för hur teknik och genus samspelat genom historien exempelvis inom områden som arbetsorganisation och teknikintroduktion. Kursen syftar inte endast till att analysera teknik, utan även att bidra med en kritisk genusmedvetenhet för sätt att tänka och utveckla ny teknik. Kursen arbetar dels med att utveckla analyser av teknik och dels med att utforska vad dessa analyser kan göra för skillnad för teknikutvecklingen. Examinationen består av aktivt deltagande i seminarier, korta reflektionstexter, och en avslutande akademisk uppsats. En del av detta arbete är kopplat till sätt att tänka, modellera eller skissa teknik och teknikutveckling på annorlunda sätt, för att synliggöra designimplikationer ur ett genuskritiskt perspektiv.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs syftar primärt till att ge studenten kritiska redskap och perspektiv för att förstå kopplingar mellan genus och teknik. I förlängningen syftar den även till att stödja tänkande kring och utveckling av teknik på nya, annorlunda sätt.

Efter kursen ska studenten kunna:

* kritiskt analysera kopplingar mellan genus och teknik i teori och praktik

* skriva en akademisk uppsats på området genus och teknik som bygger på kursens centrala begrepp och perspektiv

*  ha grundläggande förståelse för hur genus och teknik samspelat under 1800- och 1900-tal.

* föreställa sig och föreslå sätt att utveckla teknik på som bryter mot eller förändrar genusnormativa teknologiska praktiker

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs är en social, kulturell, filosofisk och historisk undersökning av genus och teknik. Med utgångspunkt i antagandet att varken design eller användning av teknik är något genusneutralt utforskar kursen samkonstruktioner av genus och teknik i såväl kritisk teori som teknologiska praktiker. Med hjälp av feministiska teknik- och vetenskapsstudier (STS) samt feministisk medieforskning tillhandahåller kursen kritiska perspektiv på kopplingar mellan genus och teknik. Kursen avser också ge förståelse för hur teknik och genus samspelat genom historien exempelvis inom områden som arbetsorganisation och teknikintroduktion.

Kursen syftar inte endast till att analysera teknik, utan även att bidra med en kritisk genusmedvetenhet för sätt att tänka och utveckla ny teknik. Kursen arbetar dels med att utveckla analyser av teknik och dels med att utforska vad dessa analyser kan göra för skillnad för teknikutvecklingen.

Examinationen består av aktivt deltagande i seminarier, korta reflektionstexter, och en avslutande akademisk uppsats. En del av detta arbete är kopplat till sätt att tänka, modellera eller skissa teknik och teknikutveckling på annorlunda sätt, för att synliggöra designimplikationer ur ett genuskritiskt perspektiv.

Behörighet

Akademisk studier om minst 180hp inom teknik, ekonomi eller planning och dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen / Tre års högskolestudier eller motsvarande

Litteratur

Kurslitteratur anslås minst fyra veckor före kursstart (bok + kurskompendium).

Examination

  • SEM1 - Seminariedeltagande med textreflektioner, 4,0, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen består av aktivt deltagande i seminarier, korta reflektionstexter, och en avslutande akademisk uppsats. En del av detta arbete är kopplat till sätt att tänka, modellera eller skissa teknik och teknikutveckling på annorlunda sätt, för att synliggöra designimplikationer ur ett genuskritiskt perspektiv.

Krav för slutbetyg

Seminarier med skriftliga textreflektioner, uppsats

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Kontaktperson

Cecilia Åsberg (cecilia.asberg@abe.kth.se)

Examinator

Per Högselius <per.hogselius@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen kan komma att ställas in om färre än 7 studenter tackar ja till erbjuden plats.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.