Hoppa till huvudinnehållet

AK2202 Genus och teknik 7,5 hp

Denna kurs är en social, kulturell, filosofisk och historisk undersökning av genus och teknik. Med utgångspunkt i antagandet att varken design eller användning av teknik är något genusneutralt utforskar kursen samkonstruktioner av genus och teknik i såväl kritisk teori som teknologiska praktiker. Med hjälp av feministiska teknik- och vetenskapsstudier (STS) samt feministisk medieforskning tillhandahåller kursen kritiska perspektiv på kopplingar mellan genus och teknik. Kursen avser också ge förståelse för hur teknik och genus samspelat genom historien exempelvis inom områden som arbetsorganisation och teknikintroduktion. Kursen syftar inte endast till att analysera teknik, utan även att bidra med en kritisk genusmedvetenhet för sätt att tänka och utveckla ny teknik. Kursen arbetar dels med att utveckla analyser av teknik och dels med att utforska vad dessa analyser kan göra för skillnad för teknikutvecklingen. Examinationen består av aktivt deltagande i seminarier, korta reflektionstexter, och en avslutande akademisk uppsats. En del av detta arbete är kopplat till sätt att tänka, modellera eller skissa teknik och teknikutveckling på annorlunda sätt, för att synliggöra designimplikationer ur ett genuskritiskt perspektiv.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AK2202 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs är en social, kulturell, filosofisk och historisk undersökning av genus och teknik. Med utgångspunkt i antagandet att varken design eller användning av teknik är något genusneutralt utforskar kursen samkonstruktioner av genus och teknik i såväl kritisk teori som teknologiska praktiker. Med hjälp av feministiska teknik- och vetenskapsstudier (STS) samt feministisk medieforskning tillhandahåller kursen kritiska perspektiv på kopplingar mellan genus och teknik. Kursen avser också ge förståelse för hur teknik och genus samspelat genom historien exempelvis inom områden som arbetsorganisation och teknikintroduktion.

Kursen syftar inte endast till att analysera teknik, utan även att bidra med en kritisk genusmedvetenhet för sätt att tänka och utveckla ny teknik. Kursen arbetar dels med att utveckla analyser av teknik och dels med att utforska vad dessa analyser kan göra för skillnad för teknikutvecklingen.

Examinationen består av aktivt deltagande i seminarier, korta reflektionstexter, och en avslutande akademisk uppsats. En del av detta arbete är kopplat till sätt att tänka, modellera eller skissa teknik och teknikutveckling på annorlunda sätt, för att synliggöra designimplikationer ur ett genuskritiskt perspektiv.

Lärandemål

Denna kurs syftar primärt till att ge studenten kritiska redskap och perspektiv för att förstå kopplingar mellan genus och teknik. I förlängningen syftar den även till att stödja tänkande kring och utveckling av teknik på nya, annorlunda sätt.

Efter kursen ska studenten kunna:

* kritiskt analysera kopplingar mellan genus och teknik i teori och praktik

* skriva en akademisk uppsats på området genus och teknik som bygger på kursens centrala begrepp och perspektiv

*  ha grundläggande förståelse för hur genus och teknik samspelat under 1800- och 1900-tal.

* föreställa sig och föreslå sätt att utveckla teknik på som bryter mot eller förändrar genusnormativa teknologiska praktiker

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Akademisk studier om minst 180hp samt  dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen / Tre års högskolestudier eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM1 - Seminariedeltagande med textreflektioner, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av aktivt deltagande i seminarier, korta reflektionstexter, och en avslutande akademisk uppsats. En del av detta arbete är kopplat till sätt att tänka, modellera eller skissa teknik och teknikutveckling på annorlunda sätt, för att synliggöra designimplikationer ur ett genuskritiskt perspektiv.

Övriga krav för slutbetyg

Seminarier med skriftliga textreflektioner, uppsats

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK2202

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Susanna Van Der Watt (lizemarie.vanderwatt@abe.kth.se)

Övrig information

Kursen kan komma att ställas in om färre än 7 studenter tackar ja till erbjuden plats.