Hoppa till huvudinnehållet

AK221X Examensarbete inom teknikhistoria, avancerad nivå 30,0 hp

Examensarbetet i teknikhistoria består huvudsakligen av ett självständigt projektarbete som utmynnar i en skriven uppsats. Projektarbetet kan utgöra en studie rörande exempelvis teknisk förändring och de faktorer som ligger bakom, teknikens konsekvenser för miljö och sociala, kulturella eller ekonomiska förhållanden, samt relaterade frågor rörande det kulturarv som teknik- och industrisamhället efterlämnat.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AK221X (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består huvudsakligen av ett självständigt projektarbete som utmynnar i en skriven uppsats, baserad på vetenskaplig grund, och som tillför ämnet teknikhistoria ny kunskap. Examensarbetet kan utgöra en studie rörande exempelvis teknisk förändring (tillkomsten av ny teknik och innovationsprocesser) och de faktorer som ligger bakom, teknikens konsekvenser för miljö och sociala, kulturella eller ekonomiska förhållanden, samt relaterade frågor rörande det kulturarv som teknik- och industrisamhället efterlämnat.

Lärandemål

Ett examensarbete i teknikhistoria ger ett historiskt perspektiv på dagens teknik och de samhälleliga förhållanden inom vilka tekniken är inbäddad. Efter genomgången kurs skall du kunna:

  • formulera forskningsrelevanta frågor inom det teknikhistoriska området
  • analysera historiska källmaterial i arkiv och bibliotek eller i form av materiella lämningar och/eller intervjuer
  • självständigt producera en sammanhängande skildring av ett historiskt fenomen utifrån teknikhistoriska frågeställningar, där samspelet mellan teknik och samhälle står i fokus

Kursupplägg

Examensarbetet omfattar vanligen inläsning av erforderlig teoretisk kunskap samt arbete med empiri i form av arkivmaterial, tryckta källor, intervjuer eller materiella lämningar. Stor självständighet och initiativförmåga förutsättes. Frågeställning, teorival, val av empiriskt material samt disposition av uppsatsen utformas i nära samarbete med handledaren. Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria erbjuder kontinuerlig, individuell handledning under examensarbetets gång, från formulering till slutförande av arbetet. I slutskedet anordnar avdelningen ett seminarium, där arbetet ventileras innan det slutförs och godkänns.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Huvuddelen av studierna skall vara avklarade innan examensarbetet påbörjas. Därtill krävs grundläggande kunskap inom teknikhistoria eller allmän historia. Dessa kunskaper kan ha inhämtats via kursen AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria eller på annat sätt.

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver behörighetskraven.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beroende på ämnesval utformas en individuell läslista.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd uppsats samt avklarat försvar av uppsatsen vid seminarium (XUPP; 30hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Högselius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK221X

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Forskarstudier.

Kontaktperson

Nina Wormbs, nina@kth.se

Övrig information

Examensarbetet kan påbörjas i period 1 eller 3.

Examensarbetet genomförs på svenska eller engelska.

Gammal kod: 4K1014