Hoppa till huvudinnehållet

AK222X Examensarbete inom historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, avancerad nivå 30,0 hp

Frågor om antagning och liknande hänvisas till kursexp@abe.kth.se

Frågor om kursinnehåll hänvisas till nina@kth.se

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AK222X (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består huvudsakligen av ett självständigt projektarbete som utmynnar i en vetenskaplig uppsats. Arbetet skall utgå från en preciserad vetenskaplig frågeställning som genom tillämpning av ett historiskt perspektiv på teknik, vetenskap och miljö har potential att bidra till nya insikter om hur mänskliga samhällen och kulturer förändras över tid. Fokus skall ligga på relationen mellan teknik, vetenskap och/eller miljöå ena sidan och samhällsutvecklingen å den andra. Tidsmässigt kan uppsatsen behandla historiska händelser och förändringsprocesser såväl i nära som i mer avlägsen dåtid. Geografiskt kan uppsatsen behandla såväl det svenska samhället som andra samhällen i världen.

Examensarbetet omfattar vanligen inläsning av relevant teoretisk litteratur samt arbete med empiri i form av arkivmaterial, tryckta källor, intervjuer och/eller materiella lämningar. Stor självständighet och initiativförmåga förutsättes. Frågeställning, teorival, val av empiriskt material samt disposition av uppsatsen utformas i nära samarbete med handledaren. Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö erbjuder kontinuerlig, individuell handledning under examensarbetets gång, från formulering av forskningsfrågan till slutförande av arbetet. I slutskedet anordnar avdelningen ett seminarium där arbetet ventileras innan det slutförs och godkänns.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 240 hp ska vara avklarade innan examensarbete får påbörjas (gäller civilingenjörsutbildning).

Minst 60 hp varav 30 med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas (gäller mastersprogram).

Därtill krävs grundläggande kunskaper inom fältet historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Dessa kunskaper kan ha inhämtats via en eller flera av de kurser som ges vid Avdelningen för historiska studier eller på annat sätt.

Det är examinator som avgör och kontrollerar att studenten har den fördjupning som krävs och att studenten slutfört huvuddelen av studierna innan examensarbetet påbörjas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beroende på ämnesval utformas en individuell läslista.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet kan skrivas på svenska eller engelska

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd uppsats samt avklarat försvar av uppsatsen vid seminarium

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AK222X

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nina Wormbs nina@kth.se