Hoppa till huvudinnehållet

AL127X Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL127X (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fördjupningsarbetet syftar till att utveckla teknologens förmåga att under realistiska förhållanden självständigt, urskilja, formulera, planera och strukturera, genomförandet en avgränsad arbetsuppgift inom energi, miljö och hållbar utveckling på ett vetenskapligt sätt och att skriftligt dokumentera och muntligt presentera detta arbete. I fördjupningsarbetet tränas teknologens förmåga att utföra självständigt arbete i projektform och presentera detta muntligt och skriftligt.

Examensarbetet, som är gemensam för alla teknikprofiler inom civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö, speglar programmets helhetssyn samt ger en tillämpning av begreppet hållbar utveckling inom den valda teknikprofilen. För att uppnå en integrering inom programmet kommer examensarbetet att innehålla både en fördjupning inom området hållbar utveckling och en tillämpning inom det valda teknikspåret.

Kursen innehåller vetenskaplig metodik för att studenterna ska kunna:

  • analysera behovet av vetenskaplig information, utföra informationssökning samt värdera den erhållna informationen,
  • presentera arbetet i en skriftlig rapport med krav på innehåll, struktur och språk.

  • referera till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i en rapport.

  • skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.

  • utföra muntliga presentationer med krav på tidhållning och tydlighet i språk, framförande och illustrationer

Den praktiska tillämpningen är en tillämpning i teknikprojekt i de olika teknikprofilerna som programmet erbjuder. En viktig del i projektarbetet är integreringen av hållbar utveckling. Denna integrering skall tydliggöras på lämpligt sätt i projektrapporten och genom att studenten skriver ett reflexionsdokument om hur hållbar utveckling har integrerats.

Projekten kan ha anknytning till industrin eller samhället men genomförandet sker i huvudsak vid KTH. Den praktiska tillämpningen utförs normalt på den skola som står för det av studenten valda teknikspåret. Handledare för projektarbetet utses av respektive skola. Den muntliga redovisningen av projektarbetet sker vid ett för Energi och Miljöprogrammet gemensamt redovisningstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet

2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik

Förutom de av KTH:s fastställda målen ovan för examensarbete för kandidatexamen finns kursspecifika mål enligt följande: Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

8. föreslå och motivera möjligheter att reducera problem för en hållbar utveckling utifrån ett systemanalytiskt och sociotekniskt perspektiv.

9. reflektera över ingenjörens roll för en hållbar utveckling.

10. formulera problem och tillämpa metodik inomämnesområdet hållbar utveckling i kombination med sin teknikprofil för att söka och värdera lösningar.

11. tillämpa kunskap och färdigheter, som inhämtats under studietiden, på problem inom hållbar utveckling

12. visa förmåga att integrera och reflektera över hållbar utveckling inom sin valda teknikprofil

Kursupplägg

AL127x ersätter AL125x

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp varav 60 hp med succesiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet samt behörighetsgivande kurser för den teknikprofil studenten valt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Pdf filer på Canvas

Beror på valt projekt

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

XUPP - Examinationsuppgift, 15,0 hp

Övriga krav för slutbetyg

Betygsskala: P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL127X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd