AL1302 Geovetenskap och geoteknik 7,5 hp

Geoscience and Geotechnical Engineering

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • beskriva markens fysikaliska och kemiska egenskaper (inkl känna till markens mineralogiska sammansättning och klassificeringsgrunder för jord-och bergarter)

 • redogöra för hur tidigare och pågående geologiska och hydrogeologiska processer inverkar på landskapets utveckling och markens långsiktigt uthålliga användning.

 • beskriva markens tre-dimensionella uppbyggnad och generella lagerföljder

 • redogöra för olika jord- och bergmaterials tekniska egenskaper och användning

 • redogöra för den hydrologiska cykelns olika delar

 • beskriva vattnets förekomst i mark samt göra enkla beräkningar av grundvattenströmning och ytvattenflöden

 • göra generella vattenbalansberäkningar

 • tolka hydrologiska data och göra enkla statistiska beräkningar utifrån dessa

 • besitta teoretiska kunskaper om jordmekanik som grund för beskrivning av jordmaterialets hållfasthets- och sättningsegenskaper

 • redogöra för olika jordförstärkningsmetoder

 • generellt tolka befintliga geologiska och geotekniska data

 • göra skredriskbedömningar vid bebyggelseplanering

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar, laboration samt en fältövning.

Kursen omfattar landformer och bildningar som funktioner av recenta och tidigare geologiska processer, bildning, uppträdande samt fysikaliska och kemiska (mineralogiska) egenskaper hos markmaterial. Särskild vikt lägges vid berggrundens och jordlagrens strukturella uppbyggnad och förändringar i markegenskaper på kort och lång sikt. Grundläggande kunskap om geologiska förhållanden i Sverige tas upp samt markmaterialets nyttiggörande. Särskilt betonas undersökningsmetodik samt färdigheter i tolkning och analys av geodata (kartor och diagram). Övningarna inom denna del omfattar grundläggande mineral-, jordarts- och bergartskännedom samt tolkning av geologiska data.

Kursen omfattar vidare den hydrologiska cykeln och dess ingående delar och termer, beräkningsmetoder för flöden och vattenbalanser, grundläggande statistisk analys av hydrologiska data, grundläggande kunskaper om markens vattenhållande egenskaper, markvattnets rörelse under mättade och omättade förhållanden samt porvattentryck.

Vidare behandlar kursen jord- och bergmaterialets tekniska egenskaper, särskilt de jordmekaniska egenskaperna. Kursen tar även upp metodik för jordförstärkning, utförande och tolkning av geotekniska utredningar, liksom skredriskbedömningar vid bebyggelseplanering.

Behörighet

AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen

Litteratur

 • Andréasson m fl: Geobiosfären, en introduktion, Studentlitteratur

 • Bergström: Sveriges hydrologi-grundläggande hydrologiska förhållanden, SMHI

 • Övningskompendium

 • Exkursionsguide

 • Kompendium i geoteknik

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, laboration och fältövningar, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Bo Olofsson <boolof@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.