Hoppa till huvudinnehållet

AL1302 Geovetenskap och geoteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AL1302 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar, laboration samt en fältövning.

Kursen omfattar landformer och bildningar som funktioner av recenta och tidigare geologiska processer, bildning, uppträdande samt fysikaliska och kemiska (mineralogiska) egenskaper hos markmaterial. Särskild vikt lägges vid berggrundens och jordlagrens strukturella uppbyggnad och förändringar i markegenskaper på kort och lång sikt. Grundläggande kunskap om geologiska förhållanden i Sverige tas upp samt markmaterialets nyttiggörande. Särskilt betonas undersökningsmetodik samt färdigheter i tolkning och analys av geodata (kartor och diagram). Övningarna inom denna del omfattar grundläggande mineral-, jordarts- och bergartskännedom samt tolkning av geologiska data.

Kursen omfattar vidare den hydrologiska cykeln och dess ingående delar och termer, beräkningsmetoder för flöden och vattenbalanser, grundläggande statistisk analys av hydrologiska data, grundläggande kunskaper om markens vattenhållande egenskaper, markvattnets rörelse under mättade och omättade förhållanden samt porvattentryck.

Vidare behandlar kursen jord- och bergmaterialets tekniska egenskaper, särskilt de jordmekaniska egenskaperna. Kursen tar även upp metodik för jordförstärkning, utförande och tolkning av geotekniska utredningar, liksom skredriskbedömningar vid bebyggelseplanering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • beskriva markens fysikaliska och kemiska egenskaper (inkl känna till markens mineralogiska sammansättning och klassificeringsgrunder för jord-och bergarter)

 • redogöra för hur tidigare och pågående geologiska och hydrogeologiska processer inverkar på landskapets utveckling och markens långsiktigt uthålliga användning.

 • beskriva markens tre-dimensionella uppbyggnad och generella lagerföljder

 • redogöra för olika jord- och bergmaterials tekniska egenskaper och användning

 • redogöra för den hydrologiska cykelns olika delar

 • beskriva vattnets förekomst i mark samt göra enkla beräkningar av grundvattenströmning och ytvattenflöden

 • göra generella vattenbalansberäkningar

 • tolka hydrologiska data och göra enkla statistiska beräkningar utifrån dessa

 • besitta teoretiska kunskaper om jordmekanik som grund för beskrivning av jordmaterialets hållfasthets- och sättningsegenskaper

 • redogöra för olika jordförstärkningsmetoder

 • generellt tolka befintliga geologiska och geotekniska data

 • göra skredriskbedömningar vid bebyggelseplanering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AI1527- Samhällsbyggnadsprocessen 13,5 hp varav minst 6hp avklarade

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Andréasson m fl: Geobiosfären, en introduktion, Studentlitteratur

 • Bergström: Sveriges hydrologi-grundläggande hydrologiska förhållanden, SMHI

 • Övningskompendium

 • Exkursionsguide

 • Kompendium i geoteknik

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, laboration och fältövningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Alla moduler är obligatoriska, TENA och TENB kan ej ersättas med uppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL1302

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Katti Grünfeld (katring@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte har slutfört TEN1 har möjlighet att examineras genom att skriva TENA och TENB under samma tentaperiod.